Besluitenlijst 23 mei 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 23 mei 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 mei 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Faciliteiten wethouders.
Het college gaat akkoord met voorgenomen aanpassing van de Faciliteitenregeling voor de wethouders. Vooruitlopend daarop wordt ingestemd met gevraagde faciliteiten voor kinderopvang en deelname aan de fietsprivéregeling.

3. Businesscase Samenvoeging I&A Nuenen-Son.
Het college besluit om:
- in te stemmen met de businesscase voor de samenvoeging van I&A van Nuenen en Son en Breugel;
- de positionering van het gezamenlijke i&a cluster neer te leggen bij de afdeling Ondersteuning en Faciliteiten en het projectleiderschap voor klantgerichte i&a activiteiten neer te leggen bij afdeling Dienstverlening Publiek
- het voorgenomen besluit voor te leggen aan de ondernemingsraad;
- de projectorganisatie opdracht te geven om fase 2 van de samenvoeging uit te voeren met daarbij aandacht voor de kostenverdeling, ontvlechting en positionering van de I&A-functies.

4. Collegeprogramma 2006-2010.
1. Het college stelt het collegeprogramma 2006-2010 vast en legt dit voor kennisneming voor aan de commissies en gemeenteraad.
2. Het college stemt in met het concept raadsvoorstel.

5. Aanpassing inspraakverordening.
Het college stemt in met het ontwerp raadsvoorstel Algemene inspraakverordening gemeente Son en Breugel 2006 en bijbehorende stukken en legt deze voor aan de Commissie Algemene Zaken en de raad.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Aanleg retentievijvers Veerstraat en Beemdstraat.
Het college besluit:
1. bodemonderzoeken te laten instellen ter plaatse van de locaties van de vijvers Veerstraat en Beemdstraat
2. een technisch adviesbureau opdracht te geven voor het maken van hydraulische en
milieutechnische berekeningen van het rioolstelsel alsmede voor het bepalen van het verhard oppervlak
3. de procedure herziening bestemmingsplan en/of art. 19-procedure voor te bereiden
4. met Staatsbosbeheer in overleg te treden inzake de verwerving van gronden m.b.t. de locatie Veerstraat
5. de commissie voor Grondgebiedzaken in haar vergadering van 26 juni 2006 te informeren
6. na de commissievergadering een overleg te plannen met belangenorganisaties en omwo-nenden.

2. Bezwaarschrift woningaanpassing.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift gegrond te verklaren. De afwijzing van het verzoek om een woningaanpassing wordt herroepen. Aangezien de woningaanpassing reeds op eigen kosten gerealiseerd is, zal een financiële tegemoetkoming worden verstrekt.
Openbaar: ja

3. Jeugddebat.
Het college neemt kennis van het programma van het jeugddebat van 30 mei a.s.

4. Onderwijskundige vernieuwingen.
Het college stemt in met het alsnog reserveren van middelen voor onderwijskundige vernieuwingen conform het eerder raadsbesluit daarover en zal de consequenties daarvan verwerken in de MARAP.

5. Onderwijsbegeleiding.
Het college besluit in te stemmen met het concept raadsvoorstel en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de commissie BZ en de raad.
Het college adviseert de raad in te stemmen met optie 4, waarbij ook de mogelijkheid wordt open gelaten om (één) andere instelling per school dan DOBA te subsidiëren.

6. Verordening Huisvesting Onderwijs.
Het college besluit in te stemmen met de wijziging Verordening huisvesting onderwijs en deze voor te leggen ter besluitvorming aan de commissie BZ en de raad.

7. Brede samenwerking 0-12 jaar.
Het college adviseert de raad in te stemmen met een reservering van € 110.000,-- voor de brede samenwerking 0-12 jaar (€ 55.000,-- bijdrage provincie en € 55.000,-- gemeente).
Per 1 augustus 2008 zal een en ander nader worden bezien en stemt in met het daarop be-trekking hebbende ontwerp raadsvoorstel.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Kadernota 2006-2010.
Het college stemt in met de kadernota 2006-2010 en legt deze voor aan de commissie en raad.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bewegwijzering/evenementenportalen.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. in te stemmen met de uitgangspunten voor het leveren en plaatsen van een bewegwijzering conform het bewegwijzerregister en het bewegwijzerplan en de aanschaf en plaatsing van 5 evenementenportalen inclusief schildjes.
2. de eigen bijdrage voor eigen evenementenschilden uitsluitend te hanteren indien toegang wordt geheven.
3. de kosten te dekken uit de exploitatie van het herinrichtingsplan Kloppend hart.
4. in overleg met Bizob een meervoudige aanbesteding uit te schrijven.


2. Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO Knooppunt Ekkersrijt.
Het college besluit:
1. het voornemen om met inachtneming van het besluit d.d. 3 mei van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen
"Industrieterrein Ekkersrijt", "Ekkersrijt West", "A50 omlegging Son" en "A50, omlegging Son, herziening 1999" ten behoeve van de niet-vergunningplichtige werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie A50-A58 (knooppunt Ekkersrijt) middels publicatie kenbaar te maken.
2. de wettelijk voorgeschreven procedure ingevolge afdeling 3:4 van de algemene wet bestuursrecht op te starten.

3. Verslag Stuurgroep Sonniusdriehoek d.d. 10 mei 2006.
Het college neemt het verslag van de Stuurgroep Sonniusdriehoek van
10 mei 2006 voor kennisgeving aan.

4. Bezwaren tegen bouwvergunning Akkerpad.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften verklaart het college de bezwaren gegrond. De bouwvergunning voor het bouwplan "Akkerpad" wordt in stand gelaten onder aanvulling van de motivering. Het verzoek om vergoeding van de kosten van juridische bijstand op basis van artikel 7:15 Awb wordt afgewezen.