Besluitenlijst 23 november

U kunt hier de besluitenlijst van de B en W vergadering van 23 november nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 23 november 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 16 november 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Evaluatie Verordening ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning.
Het college stemt in met het ontwerpraadsvoorstel Evaluatie Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en besluit dat het raadsbesluit tot wijziging van genoemde verordening referendabel is.

3. Evaluatie bestuurlijke planning 2004.
Evaluatie bestuurlijke planning wordt ter kennisneming voorgelegd aan commissies..

4. Vaststelling gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2005.
Het college stemt in met het ontwerp-raadsvoorstel en -besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2005 en besluit dat het betreffende raadsbesluit referendabel is.
Het SRE wordt verzocht de regeling aan te passen aan de stand van zaken met betrekking tot het Convenant stedelijk gebied Eindhoven.

5. Raadsvergadering d.d. 25 november 2004.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 25 november 2004 zijn geagendeerd.

6. Kostenraming tijdelijke huisvesting Brandweerkazerne.
College stelt een bedrag beschikbaar om expertise in te huren voor het opstellen van een kostenraming "tijdelijke huisvesting brandweerkazerne op het werfterrein".

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Exploitatie-opzet 2004 Kloppend Hart.
1. het college stemt in met de bijgevoegde tekst van het concept-raadsvoorstel;
2. het college nodigt de commissies AZ en GZ uit voor een "technische toelichting";
3. het college agendeert het voorstel voor de vergadering van de commissie AZ van 8 december en de raad van 22 december 2004.

2. Beschikbaarstelling kredieten.
Aan de raad voorstellen een drietal kredieten beschikbaar te stellen, waartoe door het college gedurende het jaar 2004 al is besloten.

3. Stedenbouwkundige randvoorwaarden Sonniusdriehoek.
Het college besluit:
1. In te stemmen met stedenbouwkundige randvoorwaarden;
2. De drie in het advies genoemde bureaus uit te nodigen voor een presentatie over de mogelijke stedenbouwkundige uitwerking van het gebied;
3. In te stemmen met de inhoud van het concept-commissievoorstel

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2005 voor het onderwijs.
Het college stemt in met het bijgevoegd raadsvoorstel inzake de vaststelling van het huis-vestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2005 voor het onderwijs. Tevens besluit het college het raadsvoorstel voor te leggen aan de commissie BZ en de raad.

2. Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Son en Breugel.
Het college besluit over de verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen. De verordening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie en raad van december aanstaande. Het college besluit dat het raadsvoorstel voor vaststelling van de verordening referendabel is.

3. Verordening cliëntenparticipatie.
Het college besluit de Verordening Cliëntenparticipatie ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

4. Kunst Kloppend Hart.
Het college stemt in met de tekst van het concept-raadsvoorstel en bespreekt dit in de ver-gadering van de commissie BZ van 7 december a.s.

5. Integraal Huisvestings Plan onderwijs.
Het college stemt in met het Integraal Huisvestings Plan onderwijs en legt dit voor aan de commissie BZ en de Raad.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Aankoop gymmateriaal.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. tot de aanschaf van gymmateriaal zoals op bijgevoegde lijst is vermeld;
2. de overschrijding zo mogelijk te verrekenen met de eventuele onderschrijding van de
begrotingspost onderhoud Sporthal Apollo en sportzaal de Bongerd. Als dit niet toereikend is de overschrijding meenemen bij de jaarrekening.
3. over de aanschaf van 2 klimramen en 1 vaste korfbalpaal in sportzaal Apollo op basis van een afzonderlijk voorstel te beslissen.

2. In gebruik geven pand.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. om de woning in gebruik te geven bij Interim Vastgoed Beheer.
2. Als de stedenbouwkundige invulling van de Sonniusdriehoek afgerond is, bezien of de woning alsnog wordt verkocht.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging presentatie boek Jan Burgers.
Wethouder Van Ommen en de secretaris wonen de presentatie van het boek van Jan Burgers 'Ze hebben ons in de steek gelaten' op 8 december a.s. bij.

2. Uitnodiging opening Wandelroutenetwerk Oirschot.
Het college is niet aanwezig bij de opening van het wandelroutenetwerk in Oirschot op 8 december a.s.

3. Uitnodiging officiële opening Gezondheidscentrum Breugel.
Wethouder Van Ommen woont de officiële opening van het gezondheidscentrum in Breugel op 26 november a.s. bij.