Besluitenlijst 23 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 16 september 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Verslag Wet Samen. College besluit het Jaarverslag Wet Samen conform concept vast te stellen. 3. Wijzigingen CAR/UWO. Het college neemt kennis van de wijzigingen CAR/UWO en stelt deze vast. 4. Aansprakelijkstelling. 1. Het college besluit schadebedrag € 2.500,-- te betalen. 2. Het college besluit voor 2003 een aanvullend budget van € 5.000,-beschikbaar te stellen ten behoeve van bovengenoemde en andere lopende aansprakelijkstellingen 5. functiewaardering. Het college stemt in met: 1. Het intrekken van de regeling functiebeschrijving en -waardering 1999; 2. De uitvoering van het functiewaarderingstraject uit te besteden aan de "Meursgroep" overeenkomstig de in de offerte aangegeven voorwaarden. 6. Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De heer J.F.M. Gaillard met ingang van 1 september 2003 te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode dat hij burgermeester is van de gemeente Son en Breugel 7. Raadsvergadering 25 september 2003. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 25 september 2003 zijn geagendeerd. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Bezwaarschrift tegen kapvergunning en aanlegvergunning "Kloppend Hart". Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften verklaart het college betrokkene niet-ontvankelijk in zijn bezwaar tegen de verleende kapvergunning en aanlegvergunning i.v.m. Kloppend Hart. 2. Financieringsparagraaf begroting 2004. Het college neemt de Treasuryparagraaf van de begroting 2004 voor kennisgeving aan. 3. Verslag en afsprakenlijst Stuurgroep Kloppend Hart. Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 3 september 2003 voor kennisgeving aan. 4. Geslotenverklaring parkeerterrein Nieuwstraat. Het college besluit bij de toegang het terrein achter Nieuwstraat 48-50 geen geslotenverklaring voor alle voertuigen in te stellen. 5. Algemene uitkering / Septembercirculaire 2003. Het college neemt kennis van de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2003. De gevolgen voor de (meerjaren)begroting 2004 - 2007 worden besproken in het geplande overleg B&W - MT van 30 september as. De mutaties 2001 - 2003 zullen (op budgettair neutrale wijze) verwerkt worden binnen de eerstvolgende marap. 6. Vaststelling Nadeelcompensatieverordening, aanpassing Legesverordening. Het college stemt in met de ontwerp Nadeelcompensatieverordening en de ontwerpaanpassing van de Legesverordening met bijbehorend ontwerpraadsvoorstel. De Nadeelcompensatieverordening bevat de procedure die in acht genomen dient te worden bij het behandelen van verzoeken om schadevergoeding welke het gevolg is van herinrichtingswerkzaamheden in het kader van het project Kloppend Hart. Het voorstel zal ter bespreking worden voorgelegd aan de commissie algemene zaken en vervolgens aan de raad. 7. Burgerinitiatief jongerenhuisvesting in bibliotheekgebouw. Het college van burgemeester en wethouders stelt een aantal kaders vast t.b.v de discussie in de commissie GZ van 6 oktober 2003 en in de raad van 30 oktober 2003. Optie jongerenhuisvesting wordt door college afgewezen: - DPO (is toplocatie voor winkels); - Past niet bij bestaande functies in de straat; - Past niet bij opzet aangrenzende pleinen; - Gebouw leent zich er fysiek niet voor; - Optie voor mogelijke ambtelijke huisvesting blijft in stand. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Vaststelling ontwerp-Subsidiebeleidsplan 2004. Het college heeft het ontwerp van het Subsidiebeleidsplan 2004 vastgesteld en verzendt het naar de instellingen en raadsleden. Gedurende de inspraaktermijn kunnen instellingen reageren. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Vervangen blokker Driehoek. Het college neemt kennis van de budgetmutaties als gevolg van de noodzakelijke vervanging van de blokker aan de Kanaaldijk Zuid, nabij de weg Driehoek. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging Provincie Revitalisering Landelijk gebied. Wethouder Overbeek gaat naar een bijeenkomst van de provincie en de Stuurgroep Dynamisch Platteland over revitalisering landelijk gebied. Datum en tijd: woensdag 1 oktober, 18.30 - 20.00 uur Locatie: De Blauwe Kei, Stadhuisplein 7 in Veghel