Besluitenlijst 24 april 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 24 april 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 april 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2. Programmabegroting SRE 2008.
College neemt kennis van de concept programmabegroting 2008 van het SRE en stemt in met de conceptbrief aan het dagelijks bestuur van het SRE. Deze conceptbrief zal ter
advisering worden voorgelegd aan de leden van de commissie algemene zaken.

3. Commissie-agenda’s april 2007.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van april 2007.

4. Raadsvergadering d.d. 26 april 2007.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 26 april 2007 zijn
geagendeerd.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Demografisch onderzoek.
Het college van burgemeester en wethouders besluit inzake het demografisch
onderzoek af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zodat de inkoop zich kan be-perken tot een marktpartij (in casu P.O.N.) waarvoor een breed extern draagvlak bestaat.

2. Adviezen van de commissie burgerzaken 17 april 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Rijkscompensatie Wmo budget hulp bij het huishouden.
Het college neemt kennis van het feit dat het Rijk de financiële tekorten die
gemeenten in de regio Zuidoost Brabant verwachten voor wat betreft de hulp bij het
huishouden, gaat compenseren.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging defilé avondwandelvierdaagse.
Wethouder Verschelling woont het defilé avondwandelvierdaagse op vrijdag 15 juni
aanstaande bij. De avondwandelvierdaagse vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 15 juni.

Datum/tijd: vrijdag 15 juni 2007, rondom 20.00 uur
Locatie: Blokhut aan de St. Genovevastraat te Breugel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------