Besluitenlijst 24 augustus

U kunt hier het verslag van de B en W vergadering van 24 augustus nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 24 augustus 2004

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 17 augustus 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de conceptnotulen.

2. Grenscorrectie met Best.
Het college stemt in met het voorstel tot het vaststellen van een herindelingsregeling (inclu-sief ontwerpraadsbesluit), strekkende tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Best en Son en Breugel ter hoogte van de recreatieplas Aquabest, en legt dit voor aan de raad. Het college besluit tevens dat het raadsbesluit tot vaststelling van een herindelingsregeling referendabel is.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Voorontwerpbestemmingsplan A50, Knooppunt Ekkersrijt.
Het college besluit dat:
1. het plan ter kennisname van de commissie GZ wordt gebracht, daartoe wordt het concept commissievoorstel conform vastgesteld;
2. Na behandeling in de commissie het plan in de inspraak wordt gebracht;
3. Na behandeling in de commissie het plan in vooroverleg wordt gebracht.

2. Concept Trajectnota/MER Bose ontwerprapport.
Het college besluit concept 3 van de Trajectnota/MER BOSE d.d. 4 augustus 2004 voor kennisname aan te nemen. Na ontvangst van het door SRE vastgestelde concept Traject-nota/MER BOSE (vaststelling 30 augustus) wordt het rapport inhoudelijk behandeld.

3. Financiële verordeningen (ex art. 212, 213 en 213A Gemeentewet).
Het college accordeert het ontwerp-raadsvoorstel en legt dit voorstel inclusief concept-verordeningen (ex artikelen 212, 213 en 213A Gemeentewet) ter advisering voor aan de commissie AZ.

4. Evaluatie duurzaam veilig (30 km/uur zones). R&W
Het college besluit het rapport "Evaluatie Duurzaam veilig: 30 km/uur zones" vast te stellen.
Het college stemt in met het maatregelenpakket.
Het rapport wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie GZ d.d. 6 september 2004 en gemeenteraad d.d. 30 september 2004.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Sanering lozingen afvalwater buitengebied.
Het college besluit de raad voor te stellen het Gebiedsgericht Plan van Aanpak voor de sanering van lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied, voorzien van een financieel overzicht, aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden. Daartoe zullen de raadsvoorstellen op de agenda worden geplaatst voor de vergaderingen van de commissie voor grondgebiedzaken en van de gemeenteraad van respectievelijk 6 en 30 september 2004.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Kamer van Koophandel en TUE expositie World Press Photo 2004.
Het college is verhinderd tijdens de tentoonstelling World Press Photo 2004, georganiseerd door de kamer van Koophandel en de Technische Universiteit Eindhoven.
De openingshandeling wordt verricht door burgemeester Sakkers.
Datum en tijd: donderdag 9 september, 17.00 uur
Locatie: kennispoort, JF. Kennedylaan 2 te Eindhoven

2. Uitnodiging opening Airbornepad Market Garden.
Het college is verhinderd tijdens de officiële opening van het lange-afstand-wandelpad Air-bornepad Market Garden.
Datum en tijd: maandag 20 september 11.00 uur
Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4 te Groesbeek

3. Uitnodiging benefietconcert Peter van Tilburg Fonds.
Het college is verhinderd tijdens het benefietconcert, georganiseerd door het Peter van
Tilburg fonds.
Datum en tijd: zondag 19 september, 14.00 uur
Locatie: Concertzaal Centrum voor de Kunsten, Pastoor Petersstr. 180 te Eindhoven

4. Uitnodiging Symposium Het Groene Woud.
Wethouders Bergmans en Overbeek wonen het symposium Het Groene Woud bij. Dit
symposium wordt georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxtel.
Datum en tijd: woensdag 8 september, 9.00 - 17.30 uur
Locatie: raadzaal gemeentehuis Boxtel

5. Uitnodiging Open Dag nieuwe cursusruimte Keramiek Groep Son en Breugel.
Wethouder Van Ommen woont de open dag van de nieuwe cursusruimte met (verkoop-) expositie Keramiek Groep Son en Breugel bij.
Datum en tijd: zaterdag 28 augustus 12.00 - 16.00 uur
Locatie: Sonniuswijk 30 te Son en Breugel