Besluitenlijst 24 januari 2006

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 24 januari 2006

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 17 januari 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Besluitvormingsprocedure en bekostiging Integraal Veiligheidsbeleid.
1. Het college stemt in met de door de regionale bestuurlijke werkgroep Integrale Veiligheid
voorgestelde gezamenlijke aanpak van de beleidsontwikkeling door inzet van functionarissen op basis van gesloten beurzen.
2. Het college stemt in met een jaarlijkse bijdrage van € 1.000,-- aan het werkbudget.

3. Evaluatie werkzaamheden BOA's 2005.
Het college neemt kennis van het evaluatierapport van de BOA's inzake hun werkzaamheden in 2005.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Sonniusdriehoek.
Het college stemt in met de offertebeoordeling vooronderzoeken en verstrekt vooruitlopend op contractverlening TAUW opdracht tot het uitvoeren van de werkzaamheden.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Kredietoverzicht t.b.v. randvoorziening Gentiaan-noord.
Het college stelt aanvullend krediet beschikbaar voor aanleg randvoorzieningen Gentiaan-noord. De daaruit voor 2006 voortvloeiende kapitaallasten zullen worden gedekt uit de egalisatiereserve. Voor 2007 en volgende jaren worden de lasten meegenomen in de tarieven rioolrechten, aanpassing van deze zal slechts marginaal zijn.

2. Kapvergunning Rijkswaterstaat.
Het college besluit kapvergunning te verlenen aan Rijkswaterstaat voor het rooien van 127 bomen ten behoeve van de aanleg van het knooppunt A50 / A58.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Carnavalsvereniging De Dommelsoppers.
De burgemeester woont de receptie bij ter gelegenheid van de uitverkiezing van Prins Maarten, Prinses Daniek, Adjudant Enrico, Grootvorst Wouter, Vorst Koen en hun gevolg.
Datum/tijd: zondag 29 januari 2006 van 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: residentie gebouw Oase, Dommelstraat 10a.

2. Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt.
Het college is verhinderd tijdens de lunchbijeenkomst, georganiseerd door Ondernemersver-eniging Ekkersrijt op 14 februari a.s.