Besluitenlijst 24 juli 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 24 juli 2007BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 juli 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Bezwaar tegen Wmo.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaar, tegen het niet in behandeling nemen van een aanvraag voor hulp in de huishouding op grond van de Wmo, ongegrond te verklaren.

2. Bezwaar tegen afwijzing Wwb uitkering.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaar, tegen het afwijzen van een aanvraag om Wwb uitkering, ongegrond te verklaren.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Onteigening Bosgebied West, rep. herz. Golfbaan.
Het college besluit:
1. de ingediende zienswijzen niet – ontvankelijk te verklaren;
2. de gemeenteraad voor te stellen te besluiten tot onteigening ten name van de ge-meente Son en Breugel van de op de grondtekening en de lijst van te onteigenen on-roerende zaken en beperkte rechten aangegeven eigendommen;
3. dit punt te agenderen voor de vergadering van de commissie GZ 3 september 2007
en de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2007.


2. Gronddepot SBC/Sonniuspark .
Het college besluit:
1. in te stemmen met het transport van de overtollige grond uit het project SBC naar de beoogde locatie in het plangebied Sonniuspark (parallel aan de A50), en;
2. een melding te doen op basis van het Besluit Opslag en Transportbedrijven Milieube-heer
3. op basis van een aanvraag zo spoedig mogelijk de procedure tot het verlenen van
een tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening op te starten en na publicatie de aanvraag (met bijbehorende stukken)
gedurende vier weken ter inzage te leggen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Planschadevergoeding Hendrik Veenemanstraat te Son.
Het college besluit een voorstel inzake planschadevergoeding bestemmingsplan ‘’Traverse e.o. (1999)’’ en vrijstellingsbesluit d.d. 4 mei 2004 te agenderen voor de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 3 september 2007 en de raadsvergadering van 27 sep-tember 2007.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------