Besluitenlijst 24 juni

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 juni 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 10 juni 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Verzoek asverstrooiing. Het college verleent de gevraagde toestemming voor het verstrooien van crematie-as op 26 juni 2003 in de rivier De Dommel te Son en Breugel. 3. Speelautomatenhal. Het college stelt de commissie voor het huidige beleid inzake speelautomatenhallen te handhaven. Dit beleid houdt in dat er geen verordening wordt vastgesteld voor het toestaan van speelautomatenhallen. Het voorstel wordt geagendeerd voor de commissie Algemene Zaken van 9 juli a.s. 4. Inkoopsamenwerking Zuidoost Brabant. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met deelname aan het regionaal inkoopbureau Zuidoost Brabant, conform het concept raadsvoorstel. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking dd. 11 juni 2003 wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. 1e Managementrapportage 2003. Het college stelt aan de raad voor om kennis te nemen van de 1e marap 2003 en het overzicht kredieten 2003 alsmede in te stemmen met de bestemming van het resultaat en het afsluiten van een aantal kredieten. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Subsidie Inlichtingenbureau. Het college neemt voor kennisgeving aan dat medio juni 2003 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek is ingediend om subsidie in verband met de invoering van de aansluiting op het Inlichtingenbureau ten bedrage van € 12.820,--. 2. Lokaal gezondheidsbeleid. Het college stemt in met het raadsvoorstel en de daarin opgenomen bestuursopdracht en voorstellen, waarmee de Kadernota Openbare Gezondheidszorg in Son en Breugel 2003 - 2006 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 3. Programma van eisen bibliotheek in het kader van nieuwbouw in het Kloppen Hart. Het college stelt een opiniërend commissievoorstel vast waarin de commissie burgerzaken wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het programma van eisen voor de nieuwbouw van de bibliotheek in het Kloppend Hart. 4. Melding overschrijding onderhoudsbudget Emiliusschool. Het college neemt kennis van de overschrijding op het onderhoudsbudget van de Emilius-school en stemt in met de voorgestelde dekkingswijze. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Onderzoek scouting. Het college legt het rapport over huisvesting van scouting ter opiniering voor aan de commissie Burgerzaken van 8 juli aanstaande. De toelichting hierop wordt vastgesteld. 2. Ontwikkeling omni-sporthal. Het college stelt de tussentijdse rapportage ontwikkeling omnimodel sporthal vast en legt deze ter opiniering voor aan de commissie Burgerzaken van 8 juli aanstaande. 3. Stand van zaken diverse projecten. Het college besluit de commissie grondgebiedzaken in de vergadering van 7 juli 2003 mondeling te informeren over het verloop van de projecten "Saneringsproject afvalwaterlozin-gen", "Gemeentelijk Riolerings Plan" en "Overdracht beheer bossen aan Staatsbosbeheer". Verder neemt het college kennis van het feit dat de projecten "Actualiseren Groenvisie" en "Vervangen ondergrond van een aantal speeltoestellen" op zijn vroegst in 2004 uitgevoerd kunnen worden. Ingekomen stukken 1. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water. Het college is verhinderd de algemene vergadering van aandeelhouders van Brabant Water bij te wonen. 2. Start bouw 1e fase nieuwbouwcomplex 17 Septemberplein. Burgemeester, wethouder Bergmans en de gemeentesecretaris wonen de start van de bouw van het nieuwbouwcomplex aan het 17 Septemberplein bij. Datum en tijdstip: woensdag 2 juli 2003, 15.30 uur Locatie: hal gemeentehuis Son en Breugel