Besluitenlijst 24 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 24 mei 2005

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 17 mei 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen

2. Lokale rekenkamer.
Het college neemt kennis van het raadsvoorstel "Vaststellen profielschets lokale rekenkamer en maken principekeuze voor regionale oplossing" en kan zich vinden in het voorstel een krediet van € 4.200,- ten laste van de post onvoorziene uitgaven ter beschikking te stellen.

3. Afdelingsplan brandweer 2005.
Het college besluit het afdelingsplan brandweer 2005 voor kennisgeving aan te nemen en voor de leggen aan de commissie algemene zaken (vergadering juni 2005).

4. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2005.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 26 mei 2005 zijn geagendeerd.

5. Regionaal veiligheidsbestuur.
Het college besluit de brief van het ministerie van BZK voor kennisgeving aan te nemen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Beroepschriften afwijzing kwijtscheldingsaanvragen gemeentelijke belastingen
2005
Het college besluit om het ingestelde beroepen ongegrond te verklaren.

2. Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV.
Burgemeester en wethouders besluiten het concept Meerjarenontwikkelingsprogramma ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

3. Offerten verkeerstellingen 2005.
Het college besluit:
1. Megaborn Traffic Development opdracht te verlenen de verkeerstellingen conform offerte Gso05AA01EM d.d. 13/5/2005 uit te voeren;
2. € 10.500,- ten laste brengen van het krediet GVVP 2004 (nr. 7211002) en € 1.234,- ten laste brengen van post onvoorzien.

4. Jaarrekening 2004.
Het college besluit de raad voor te stellen over te gaan tot vaststelling van de jaarrekening 2004 inclusief de bestemming van het resultaat en het afsluiten / overhevelen van een aantal kredieten.

5. Kadernota 2006-2009. M&G
College neemt kennis van de inhoud van de kadernota 2006 -2009 en legt deze voor aan de commissie Algemene Zaken van 8 juni. Alleen posten betrekking hebbend op het lopende jaar 2005 zullen als begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd via de Beleidsrapportage.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Herstructurering hulpverleningsregio en fusie GGD'en.
Het college neemt kennis van de stand van zaken rondom het fusieproces van de beide GGD'en en de herstructurering van de Hulpverleningsregio en informeert de commissie burgerzaken in de vergadering van juni.

2. Provinciale subsidie brede school.
Het college neemt kennis van de subsidieverlening van € 55.000,00 door de Provincie Noord Brabant voor uitvoering van het project Brede School.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Opleggen last onder dwangsom
Burgemeester en Wethouders besluiten aan een bedrijf op Ekkersrijt, een last onder dwang-som op te leggen in verband met het overtreden van een voorschrift van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer.

2. Milieujaarverslag 2004
Het college besluit in te stemmen met het milieujaarverslag 2004 en dit voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken en de raad.

3. Aanleg skateplein westzijde Rooijseweg.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. Conform de motie van de gemeenteraad d.d. 28 april een skatepleintje aan te leggen nabij de Rooijseweg;
2. Hiervoor een procedure ex art. 17 Wro te starten. In het geval binnen de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen tegen het voornemen zijn ingebracht wordt gestart met de aanleg van het skatepleintje. Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt vanaf 1 juni a.s. ter inzage in het gemeentehuis.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging officiële start uitvoering reconstructie en revitalisering.
Wethouder Overbeek woont de officiële start van de uitvoering reconstructie en revitalisering bij. Minister Cees Veerman en staatssecretaris Pieter van Geel zijn aanwezig.
Datum en tijd: dinsdagmiddag 5 juli 2005
Locatie: verrassing

2. Uitnodiging Mantelzorg en gemeentelijk beleid.
Wethouder Van Ommen woont de bijeenkomst 'Mantelzorg en gemeentelijk beleid' van het PON bij.
Datum en tijd: 20 juni 2005, 13.30 - 17.00 uur
Locatie: Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch