Besluitenlijst 24 oktober 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 24 oktober 2006
Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 oktober 2006.
Het college stelt de besluitenlijst vast overeenkomstig het concept.
Toevoegen openbare besluitenlijst:
portefeuille M.C. Starmans-Gelijns: Het college stemt in met aankoop van een perceel(tje) grond van RWS in bosgebied-west.

2. Programma Nieuwkomersavond.
Het college stemt in met het programma voor de Nieuwkomersavond
d.d. 23 november 2006. Het complete college zal aanwezig zijn.

3. Aanvulling vergoedingsregeling vrijwillige brandweer.
Het college stemt in met een aanvulling op de vergoedingsregeling per 1 januari 2006 en de wijziging van de interne beleidsregeling met betrekking tot het maximum aantal uren voor een oefenavond, ingaande 1 januari 2007.

4. Raadsvergadering d.d. 26 oktober 2006.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van
26 oktober 2006 zijn geagendeerd.

5. Toekomstige structuur regionale samenwerking.
Het college stemt in met opiniërend commissievoorstel over de toekomstige structuur van de regionale samenwerking binnen het SRE. In dit voorstel wordt de commissie gevraagd hier in opiniërende zin over te spreken, vooruitlopend op de bespreking hiervan in de Regioraad d.d. 23 november 2006 en de daarop volgende consultatieronde onder de 21 direct betrokken gemeenteraden.
Het college zal graag (voltallig) aan de discussie in commissie AZ deelnemen.
Relevante stukken m.b.t. standpunt Eindhoven worden ter inzage gelegd.

6. Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.
Het college stemt in met het ontwerpraadsvoorstel tot vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.
Doel van de regeling is het opzetten en vormgeven van een regionaal veiligheidsbestuur; door een meer eenduidige aansturing van de bij acute hulpverlening en de bestrijding van ongeval-len betrokken organisaties kan de kwaliteit van de zorg worden geoptimaliseerd.

7. Stembureauleden.
Het college neemt de samenstelling van de stembureaus voor de op 22 november a.s. te houden verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer voor kennisgeving aan.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Evaluatie vervoer per deeltaxi.
Het college stelt het rapport "Evaluatie van het vervoer per Deeltaxi in Son en Breugel" vast. Het college biedt dit rapport aan ter bespreking in de commissie Burgerzaken.

2. Vaststelling ontwerp-subsidiebeleidsplan 2007.
Het college stelt het ontwerp-subsidiebeleidsplan 2007 vast en de contractsubsidies die hier-op zijn gebaseerd.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Vaststelling tarieven diverse belastingen en heffingen 2007/aanpassing belastingverordeningen.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de diverse belastingverordeningen en aan de raad een voorstel te doen.

2. Wmo-verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning.
Het college van B&W stemt in met de verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Son en Breugel, met het daarbij behorende beleidskader, met het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2007 en met het raadsvoorstel.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bezwaarschrift uitbreiding woning.
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning en het oprichten van een pergola, carport en erfafscheiding blijft ongewijzigd in stand.

2. Uitspraak beroep intrekking bouwvergunning.
Het college neemt kennis van de uitspraak (beroep ongegrond) van de rechtbank inzake een beroepschrift tegen de intrekking van de bouwvergunning voor de bouw van twee vleeskalverenstallen.

3. Verzoek om vrijstelling t.b.v. de realisering van appartementen en commerciële
ruimten aan het 17 Septemberplein (oostzijde).
Het college besluit:
1. de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO op te starten en,
2. indien er geen zienswijzen worden ingediend, de gevraagde vrijstelling te verlenen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Top Bestuurders Meetings.
Het college is verhinderd tijdens de:
1. Intergemeentelijke samenwerking d.d. 30 november 2006
2. Kloosterhoeve Beraad meets Manifest Groep d.d. 14 december 2006
3. Maatwerk in dienstverlening d.d. 18 januari 2007
4. Grande Finale Gemeente Debat d.d. 1 februari 2007.

2. Uitnodiging Veiligheidscongres 2006.
Het college is verhinderd tijdens het Veiligheidscongres op 16 november 2006.

3. Uitnodiging VNG Moraal en schandpaal.
De gemeentesecretaris woont het congres Moraal en schandpaal op 13 november 2006 bij.