Besluitenlijst 24 september 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 24 september 2013

Portefeuille: burgemeester

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 september 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvergadering d.d. 26 september 2013

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 26 september 2013 zijn geagendeerd.

3. SRE Regionaal platform- en Poho-overleggen van 25 september 2013

Het college:

  1. bespreekt de agenda's Regionaal Platform en SRE portefeuilleoverleggen van 25 september en zienswijzen mee via de bestuurders die namens Son en Breugel aan deze overleggen deelnemen;
  2. neemt kennis van de vakadviezen uit de gemeentelijke organisatie naar aanleiding van de agenda’s van de poho-overleggen;
  3. stemt in met voordracht van wethouder Visser als trekker van werkplaats werklocaties.

4. Bestuurlijke Planning 4e kwartaal 2013

Het college stelt de bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de oktober vergadering van de commissies.

5. Voortgangsrapportage handhavingsprogramma 2013

Het college besluit in te stemmen met de voortgangsrapportage van het handhavingsprogramma 2013 en legt dit ter kennisneming voor aan de commissie Algemene zaken.

6. Koepelbesluit artikel 20 Wpg politie

Het college besluit in te stemmen met het Koepelbesluit op basis van artikel 20 Wpg (Wet politiegegevens) en geeft burgemeester Gaillard toestemming het besluit te tekenen. 

Portefeuille: R. Visser

1. Planschadeverzoek Sonniuswijk

Het college besluit het planschadeverzoek van de eigenaar van een perceel aan de Sonniuswijk te Son, conform het advies van Gloudemans in deze, af te wijzen en het bezwaarschrift derhalve ongegrond te verklaren.

2. Bestemmingsplan "Son A50"; bestuurlijke lus

Het college besluit om ingevolge de opdracht van de Raad van State de raad voor te stellen om het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Son A50” van 23 augustus 2012 aan te passen, overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

3. Voortgangsrapportage ten behoeve van de commissie GZ 

Het college stemt in met de inhoud van de presentatie voortgangsrapportage Sonniuspark oktober 2013 en besluit de presentatie  in oktober voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken.

4. Voortgangsrapportage Exploitatie Sporthallen

Het college stelt de voortgangsrapportage exploitatie sporthallen vast en biedt de rapportage ter kennisname aan voor de commissie Burgerzaken van 8 oktober aanstaande.

5. Beslissing op bezwaar wmo

Het college besluit het bezwaarschrift betreffende een wmo voorziening, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, gegrond te verklaren.

6. Herontwikkeling locatie TNT; principeverzoek WL Projectontwikkeling ontwikkeling 'Sonse Haeghe'.

Het college besluit om het principeverzoek van WL Projectontwikkeling tot herontwikkeling van de hoek Boslaan/Europalaan (locatie TNT) niet in te willigen.

7. Verordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013 en verstrekken krediet van € 300.000,--

Het college besluit:

1. in te stemmen met raadsvoorstel tot vaststelling van de “Verordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013” en de daarin genoemde voorwaarden, zijnde:

  • a.deelname aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn);
  • b.een eenmalig krediet van € 300.000,-- beschikbaar te stellen, waarvan € 200.000,-- te bestemmen voor particuliere woningbezitters en € 100.000,-- voor MKB-bedrijven;
  • c.bedrag van de lening vast te stellen op minimaal € 2.500,-- en maximaal € 5.000,-- met dien verstande dat de aanvrager 50% van de investering uit eigen financiële middelen bijdraagt;
  • d.rente van de lening te bepalen op een vast percentage van 3%;
  • e.de kosten te dekken uit de reserve afvalstoffenheffing en dit te verwerken via de begrotingswijziging 2013;
  • f.als start een bedrag van € 150.000,-- in het fonds SVn te storten en het college te mandateren te besluiten dit bedrag aan te vullen totdat maximaal € 300.000,-- is gestort;

2. het toewijzen en afwijzen van de stimuleringsleningen te mandateren aan het afdelingshoofd Veiligheid en Wijkbeheer

Portefeuille J.P. Frenken

1. Voortzetting professionele ondersteuning sociaal raadslieden

Het college besluit de professionele ondersteuning van de vrijwillig sociaal raadslieden te continueren. Daarvoor zet het college de bestemmingsreserve Innovatie Son en Breugel (LEVgroep) tot en met april 2014 in en laat dit vanaf mei 2014 onderdeel uitmaken van het BCF2 traject.

2. Bijkomende kosten en planning nieuwbouw scholen

Het college neemt kennis van de planning nieuwbouw scholen en van de overige maatregelen rondom de nieuwbouw en de indicaties voor overige kosten in dat verband.
Verder besluit het college het commissievoorstel ter kennisname voor te leggen aan de commissie Burgerzaken.