Besluitenlijst 24 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 17 september 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Vacature assistent medewerker documentaire informatievoorziening. BO/p&o Mevrouw W.M.T. van Uden - de Wit te benoemen in de vacature van assistent medewerker documentaire informatievoorziening overeenkomstig de in het voorstel aangegeven voorwaarden. 3. Wijzigingen CAR/UWO BO/p&o Het college besluit de wijzigingen in de CAR/UWO zoals aangegeven in de LOGA circulaire van 6 september 2002 vast te stellen. 4. Tijdbestedingnorm wethouders. BO/p&o In de gemeenteraadsvergadering van 26 september zal het college van Burgemeester en Wethouders de wijziging van de tijdbestedingnorm wethouders meedelen. Tevens doen zij de mededeling dat college zich op consequenties daarvan beraadt en daarop bij de raad zal terugkomen. Bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn recentelijk wijzigingen in de rechtspositiebesluiten voor bestuurders opgenomen. Eén van die wijzigingen is de mogelijkheid van aanpassing van de tijdbestedingnorm voor wethouders bij gemeenten met meer dan 6.001 en minder dan 18.000 inwoners. Een en ander betekent dat onze gemeente meer keuzemogelijkheden krijgt bij de bezoldiging van de wethouders. Er zijn nu in feite drie keuze mogelijkheden:  De huidige tijdbestedingnorm van 75% continueren: 3 wethouders x 75 % = 225%;  Indien twee wethouders zijn benoemd, kan men die bezoldigen volgens een 15% hogere tijdbestedingnorm (75% + 15 % = 90 %): 2 wethouders x 90 % = 180 %;  Indien drie wethouders zijn benoemd, kan men die bezoldigen volgens een 15% lagere tijdbestedingnorm (75% - 15% = 60%): 3 wethouders x 60% = 180%. Opgemerkt wordt dat een eventuele aanpassing van de tijdbestedingnorm geldt voor alle wethouders. Een differentiatie tussen wethouders is niet mogelijk. De raad dient een besluit te nemen over een eventuele aanpassing. 5. Agenda raadsvergadering 26 september 2002. BO/jbz De agenda voor de raadsvergadering d.d. 26 september 2002 wordt voor kennisgeving aangenomen. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Werkgroep RO. GZ/vrom Het verslag van de bespreking d.d. 17 september 2002 wordt voor kennisgeving aangenomen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Erfafscheiding Nbs De Gentiaan. BZ/o&w Het college besluit in te stemmen met het aanbrengen van een hek bij de nuts basisschool De Gentiaan. Het krediet komt ten laste van de reserve onderhoud onderwijsgebouwen. 2. Prioriteitenstelling t.b.v. het PRUP (Monumentenzorg). BZ/o&w Het college dient bij Gedeputeerde Staten Noord-Brabant de prioriteitenlijst in voor het res-tauratieprogramma 2003-2008. De provincie toetst bij het opstellen van het PRUP met name op de concrete uitvoerbaarheid van een restauratieplan in relatie tot de bouwtechnische urgentie. Er bestaan 2 monumentcategorieën: "woonhuizen/boerderijen" en "overige". De pastorie en Dommelstraat 12 vallen onder de eerste categorie. Dommelstraat 12 is recent volledig gerestaureerd; daarom dient de pastorie een hogere prioriteit te krijgen. Voor de monumenten die onder "overige" vallen wordt voorgesteld Oude Raadhuis, Kerktoren St. Petrus' Banden, Kerk R.K. St. Genoveva, Gedenkteken Pieter Brueghel. 3. Ouderenproof. BZ/o&w Het college stemt er mee in dat de gemeente deelneemt aan het project "Is uw gemeente ouderenproof?" en sluit daartoe een convenant met de ouderenorganisaties en de Stichting Welzijn. De bijdrage die de provincie naar verwachting beschikbaar stelt (€ 9.075,--) wordt door de gemeente verdubbeld. De commissie Burgerzaken en de raad (oktober) worden verzocht in te stemmen met het besluit van het college. De provincie Noord-Brabant heeft, in het kader van "Vitaal Grijs", het project "Is uw gemeente ouderenproof?" ontwikkeld. Dit project is er op gericht zoveel mogelijk ouderen te stimuleren mee te denken over het huidige en toekomstige ouderenbeleid in hun gemeente. Het antwoord op deze vraag zal in de komende tijd door de ouderen zèlf worden gegeven. Voor zover dit antwoord op onderdelen twijfels oproept, zullen de ouderen in overleg met alle partijen die verantwoordelijk zijn voor het aanbod van voorzieningen, tot verbeteringen moeten zien te komen. Het gaat om de volgende thema's: - Welzijn en participatie: educatie, sport, culturele voorzieningen, vrijwilligerswerk, sociale participatie - Wonen: demografische gegevens, woningvoorraad, woonomgeving, bestemmingsplannen - Dienstverlening: aanbod van voor ouderen belangrijke diensten, knelpunten, wensen - Zorg: aanbod van de zorgverlening, knelpunten, wensen 4. Reconstructie speelterrein en omheining fietsenstalling Regenboogschool. BZ/o&w Het college besluit een aanvullend krediet te verstrekken voor de uitvoering van de reconstructie van het (openbaar) speelterrein en de omheining van de fietsenstalling; deze lasten te dekken uit de reserve onderhoud schoolgebouwen en mee te nemen met de eerstvolgende marap. 5. Vergoeding van de meerkosten voor het vervoer van gehandicapte sbo-leerlingen naar scholen voor primair onderwijs. BZ/o&w Het college declareert de meerkosten gemaakt voor het vervoer van sbo-leerlingen bij het Gak Nederland b.v.