Besluitenlijst 25 april 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 25 april 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 april 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvergadering d.d. 27 april 2006.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 april 2006 zijn geagendeerd. M.b.t. de ingekomen stukken (brieven planschade A50) wordt afgesproken dat raad schriftelijk over stand van zaken worden geïnformeerd.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Voortgangsrapportage integraal buurtbeheer.
Het college stemt in met de voortgangsrapportage Integraal buurtbeheer en geleidt deze door naar de commissie burgerzaken.

2. Investeringssubsidie Stichting Hoi.
Het college verleent zonder nadere voorwaarden voor de jaren 2006 en 2007 een eenmalige subsidie van totaal € 20.000,-.aan de Stichting Hoi.

3. Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk.
Burgemeester en wethouders dienen het inhoudelijke verslag en de financiële onderbouwing in richting het ministerie van VWS voor vaststelling van de subsidie Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswek (2001-2005).


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Jaarrekening 2005.
Aan de raad wordt voorgesteld over te gaan tot vaststelling van de jaarrekening 2005 alsmede tot bestemming van het resultaat zoals weergegeven in het raadsvoorstel. College gaat uit van bespreking in alle commissies.

2. Dividend BNG 2005.
1. Het college besluit kennis te nemen van de door de BNG over 2005 gerealiseerde winst, alsmede van het aandeel dat de gemeente Son en Breugel toekomt;
2. Het college besluit om mevr. Verschelling af te vaardigen naar de aandeelhoudersvergadering en de daarop volgende themabijeenkomst “de ondernemende gemeente" op 17 mei 2006.

3. Aanbesteding Accountantscontrole PVE.
Het college neemt kennis van het Programma van Eisen ‘Accountantscontrole gemeenten Asten, Bergeijk, Heeze-Leende, Laarbeek, Oirschot en Son en Breugel’ en legt dit programma ter vaststelling voor aan de raad.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Voorbereidingsbesluit Sonniusdriehoek.
1. Het college stemt in met de inhoud van het raadsvoorstel;
2. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om voor het plangebied Sonniusdriehoek een voorbereidingsbesluit te nemen. College gaat uit van presentatie van proces (ook visueel) aan commissie gz (waarbij overige raadsleden ook welkom zijn).

2. Milieujaarverslag 2005.
Het college besluit in te stemmen met het milieujaarverslag 2005 en dit voor te leggen aan de commissie grondgebiedzaken en de raad.

3. Bouwplan C1000 / herinrichting openbaar gebied winkelcentrum Breugel.
Het college
1. stemt in met het plan voor renovatie van de openbare ruimte bij het winkelcentrum aan de Van Gentlaan;
2. besluit Schuitema mee te delen, dat de voor uitbreiding benodigde grond om niet in eigendom zal worden overgedragen, mits Schuitema alle kosten van de herinrichting voor haar rekening neemt;
3. besluit eerst na schriftelijke instemming van Schuitema de procedure te vervolgen en informatiebijeenkomst te beleggen.

4. Brieven planschade A50.
Burgemeester en Wethouders besluiten:
1. om in afwachting van het overleg van 8 mei a.s. met Rijkswaterstaat en de vast te stellen
vervolgprocedure de brieven vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen;
2. de belanghebbenden van de uitkomst van het overleg middels een voortgangsbericht op de hoogte te stellen;
3. de raad voor de vergadering van 27 april 2006 schriftelijk te informeren.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging viering Brabant 900 jaar.
Het college is verhinderd de viering van 900 jaar Hertogdom Brabant bij te wonen.
Datum/tijd: zaterdag 13 mei 2006, 15.00 – 22.00 uur.
Locatie: provinciehuis Leuven.

2. Uitnodiging introductiebijeenkomst nieuwe raadsleden.
Wethouder Verschelling woont de introductiebijeenkomst voor alle nieuwe en herkozen raadsleden en wethouders van Noord-Brabant bij.
De raadsleden hebben elk afzonderlijk een uitnodiging ontvangen.
Datum/tijd: woensdag 10 mei 2006, 16.30 – 21.00 uur
Locatie: provinciehuis

3. Uitnodiging Opening en afsluiting Avond Wandel Vierdaagse.
Het college is verhinderd de opening van de Avond Wandel Vierdaagse te verrichten (i.v.m. VNG-congres). Burgemeester, wethouder Starmans en wethouder Verschelling zijn aanwezig tijdens het defilé.
Het college stelt wederom € 25,-- beschikbaar als ‘gemeenteprijs’.
Datum/tijd: dinsdag 13 juni 2006, 18.15 uur: opening
Vrijdag 16 juni 2006, 2015 uur: defilé
Locatie: blokhut aan de St. Genovevastraat

4. Uitnodiging afscheidsbijeenkomst wethouders Heeze-Leende.
Het college is verhinderd de afscheidsreceptie van de wethouders dhr. Balkestein, mevr. Delissen-van Tongerlo en dhr. Maas, gemeente Heeze-Leende, bij te wonen. Afscheid wordt genomen tijdens de door het SRE georganiseerde bijeenkomst op 25 april a.s..