Besluitenlijst 25 februari

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 februari 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 18 februari 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Jaarverslag 2002 klachtenregeling. Het college neemt kennis van het Jaarverslag 2002 klachtenregeling en agendeert dit voor de vergadering van de commissie Algemene Zaken op 12 maart 2003. 3. Raadsvergadering 27 februari 2003. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 februari 2003 zijn geagendeerd. 4. Procedure rond vragen aan derden door commissieleden. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-commissievoorstel over de te volgen procedure bij vragen aan derden door commissieleden. De procedure bevat, rekening houdend met ieders taken en verantwoordelijkheden, een regeling hoe in de diverse situaties omgegaan dient te worden met dergelijke vragen. De commissie wordt voorgesteld de procedure vast te stellen. 5. Planningsoverzichten 2003. Het college stemt in met de planningsoverzichten 2003 voor commissies en raad. Deze zullen ter kennisname worden voorgelegd aan de commissies Grondgebiedzaken, Burgerzaken en Algemene zaken. 6. Meldingen op grond van integriteitregeling. Het college neemt de meldingen 2002 op grond van de integriteitregeling voor kennisgeving aan en legt de formulieren van de leden van het college vertrouwelijk ter inzage voor de commissie algemene zaken. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Gevolgen exploitatie BTW compensatiefonds. Het college stemt in met de inhoud van het raadsvoorstel inzake de budgettaire gevolgen van het BTW compensatiefonds. 2. Planning (meerjaren)begroting 2004-2007. College stemt in met planning (meerjaren)begroting 2004 - 2007 en neemt kennis van de voor het dagelijks bestuur relevante vergaderdata. 3. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking van 11 februari 2003 wordt voor kennisgeving aangenomen. 4. Rechtsvordering inzake niet-nakoming verkoopvoorwaarden. Burgemeester en wethouders besluiten een rechtsgeding aan te spannen inzake niet-nakoming gesloten overeenkomst (anti-speculatiebepalingen). 5. Bouwprogramma 1995-2005 Het college van burgemeester en wethouder besluit om de notitie voor kennisgeving aan te nemen en als schriftelijke mededeling toe te zenden aan de commissie grondgebiedzaken. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Schooljaar 2003-2004 Leerlingenvervoer. Het college besluit met de Sonse taxicentrale BV te overleggen voor verlenging van de vervoersovereenkomsten voor het schooljaar 2003-2004. 2. Voortgangsnotitie interactieve beleidsontwikkeling muziekonderwijs. Het college besluit de voorliggende Voortgangsnotitie interactieve beleidsontwikkeling muziekonderwijs op 13 maart 2003 aan de Commissie Burgerzaken voor advies voor te leggen. 3. Overzicht ingediende aanvragen voor opneming in het onderwijshuisvestingsprogramma 2004. Het college besluit kennis te nemen van de ingediende aanvragen en zendt ter informatie aan de bevoegde gezagsorganen een opgave van de ingediende aanvragen. 4. Intentieverklaring herstructurering bibliotheekwerk. Het college besluit: 1. in te stemmen met de intentieverklaring Basisbibliotheek Dommeldalregio en deze ter kennis te geven aan de Commissie Burgerzaken op 13 maart 2003; 2. een bestuursovereenkomst met de provincie aan te gaan, zodat de middelen beschikbaar worden gesteld; 3. voor de ondertekening van de intentieverklaring en bestuursovereenkomst de portefeuillehouder Onderwijs en Welzijn te mandateren. 5. Stand van zaken uitbreiding kinderopvang. B&W nemen kennis van de stand van zaken uitbreiding kinderopvang.