Besluitenlijst 25 januari

U kunt hier het verslag van de B en W vergadering van 25 januari downloaden of nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 25 januari 2005

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 18 januari 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Raadsvergadering d.d. 27 januari 2005.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 januari 2005 zijn geagendeerd.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Stand van zaken bouwplan Huize de Vloed en Herontwikkeling HIVA-locatie. R&W
Burgemeester en wethouders besluiten kennis te nemen van de stand van zaken en de commissie Grondgebiedzaken op 7 maart 2005 daarover te informeren.

2. Commissie Grondgebiedzaken d.d. 10 januari 2005.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 10 januari 2005 voor kennisgeving aan.

3. BERZOB Follow Up: verzoek bijdrage.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Met inachtneming van de in het concept-raadsvoorstel genoemde ontbindende voorwaarden een bedrag beschikbaar te stellen van € 500.000,-, zijnde € 5,- per m2 uit te geven industriegrond op basis van de BOR afspraken ten behoeve van de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart.
2. Te bepalen dat genoemd bedrag wordt vrij gemaakt op het moment dat de daadwerkelijke uitvoering van de investering plaatsvindt.

4. Aanvragen om bouwvergunning/verzoeken om vrijstelling bouw woningen aan Hendrik Veenemanstraat ong. (C-Kavels).
Het college besluit om de 9 aanvragen om bouwvergunning op grond van het bepaalde in art. 19a lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzake te leggen.

5. Reactie inspraakreacties tegen het voorontwerpbestemmingsplan "A50,
knooppunt Ekkersrijt".
Het college besluit:
1. in te stemmen met de reactie op de tegen het voorontwerpbestemmingsplan "A50, Knooppunt Ekkersrijt" ingediende inspraakreacties;
2. het voorontwerpbestemmingsplan "A50, Knooppunt Ekkersrijt" niet aan te passen naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen - van Kessel

1. Hobbitstee.
Er wordt per 1 januari 2005 een huurovereenkomst gesloten met de Hobbitstee voor gebruik van een lokaal in basisschool de Stokland. De huurpenningen worden doorbetaald aan het schoolbestuur.

2. Eindrapportage pilot vrijwilligersbeleid.
Het college neemt kennis van de eindrapportage van de landelijke commissie vrijwilligers over de pilot vrijwilligersbeleid in Son en Breugel en brengt het rapport ter kennisname aan de commissie burgerzaken. Voor de continuïteit van de uitvoering van activiteiten in 2005 is Stichting Welzijn gevraagd een aanbod te doen.

3. Prijsindexcijfer Wvg-vervoersvoorzieningen.
Het college besluit de financiële tegemoetkomingen in het kader van de Wvg ingaande 1 januari 2005 te verhogen met het door Schulinck B.V. aangegeven prijsindexcijfer in de reeks alle huishoudens, gemeten over de periode december 2003 t/m november 2004, zijnde 1,4%.


Aansluitend aan de collegevergadering heeft het college een werkbezoek gebracht aan Janssen-de Jong (Ekkersrijt). Ook projectdirecteur J. van Genugten was hierbij aanwezig.