Besluitenlijst 25 juni 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 25 juni 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 juni 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Kaders nieuwe organisatie

Het college stelt een voorgenomen besluit vast in de vorm van kaders voor de inrichting van de nieuwe organisatie per startdatum Dienst Dommelvallei, inclusief de ambitie / opdracht voor de nieuwe organisatie voor de langere termijn, en vraagt advies aan de ondernemingsraad over dit voorgenomen besluit.

3. Beslissing op ingebrekestelling Hageman

Het college besluit dat er geen dwangsom verschuldigd is wegens het te laat besluiten op een bezwaarschrift, omdat dit bezwaarschrift is ingetrokken.

4. Agenda's Regioraad 26/6/2013 en BSGE 1/7/2013

Het college bespreekt de agenda's van de SRE Regioraad 26 juni en de SRE Bestuurscommissie Stedelijk gebied Eindhoven (BSGE) 1 juli en geeft zienswijzen mee aan vertegenwoordiger aan deze overleggen namens Son en Breugel.

Portefeuille: R. Visser

1. Herontwikkeling De Bontstraat e.o. (voormalige Aldi locatie); diverse verzoeken

Het college besluit om:

 1. de looptijd van de “intentieovereenkomst tot (her)ontwikkeling voormalige locatie Aldi aan De Bontstraat gemeente Son en Breugel” (versie d.d. 16 december 2011) te verlengen tot en met 30 juni 2014;
 2. gebr. Van Stiphout toe te staan het bestaande gebouw aan De Bontstraat 84 voor maximaal 5 jaar te verhuren aan de winkelketen Action. Een uitbreiding van het gebouw is daarbij niet aan de orde.

2. Bouwplan Crocusstraat 12

Het college besluit:

 • in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van het uitbreiden van de woning op het perceel Crocusstraat 12 te Son en Breugel;
 • de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

3. Principe medewerking verlenen aan de doorstart van het project Akkerpad te Breugel

Het college besluit om onder de genoemde randvoorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan de doorstart van het woningbouwproject Akkerpad te Breugel.

4. Intern Controleplan 2013

Het college besluit het Interne Controleplan 2013 vast te stellen.

5. Plan De Kuilen 5a

Het college besluit:

 1. in beginsel (via een binnenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan het uitoefenen van een agrarisch verwant bedrijf als nevenactiviteit op het perceel De Kuilen 5a te Breugel;
 2. stelt vast dat het gebruik van de bedrijfsruimte als woning onder het overgangsrecht valt en dat handhaving pas in beeld komt als de bewoning langer dan één jaar leeg staat.

6. Bouw van een woning, Eind 3a

Het college besluit:

 1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van het bouwen van een woning op het perceel Eind 3a te Son en Breugel;
 2. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

7. Verbouw woning Aziëlaan 91

Het college besluit:

 1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van verbouwen van de woning op het perceel Aziëlaan 91 te Son;
 2. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

8. Natuurcompensatie Bosgebied-West

Het college stemt in met het natuurcompensatieplan Bosgebied-West en besluit deze conform de 'Algemene inspraakverordening gemeente Son en Breugel 2006' vrij te geven voor inspraak.

9. Principe verzoek Golfbaan Sonniuswijk Zuidoost

Het college besluit om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek Golfbaan Sonniuswijk.

10. Ontwikkeling locatie Apollohal door Amvest; definitief besluit

Het college besluit om:

 1. definitief in te stemmen met het initiatief van Amvest tot ontwikkeling van een zorgvilla op de ontwikkelingslocatie Apollohal;
 2. de (vergunnings)procedure tot sloop van het gebouw, verwijderen groen en bouwrijp maken in gang te zetten;
 3. de definitieve afspraken met Amvest vast te leggen in een anterieure overeenkomst (initiatief Amvest);
 4. de werkzaamheden ten behoeve van het bestemmingsplan op te starten (initiatief Amvest).

De burgemeester tekent aan niet in te stemmen met dit besluit.

11. Inspraak 'Eindhoven op weg'

Het college besluit om met een concept brief te reageren op de conceptvisie “Eindhoven op Weg” van de gemeente Eindhoven.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Parkeeroplossing bij nieuwbouw Bloktempel

Het college stemt in met de voorgestelde parkeeroplossing bij de nieuwbouw van basisschool De Bloktempel.

2. Startersleningen

Het college besluit om:

 1. kennis te nemen van en in te stemmen met de mogelijkheden omtrent de startersregeling/- lening en deelname aan het SVn;
 2. gehoord de commissie Burgerzaken aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de “Verordening Starterslening gemeente Son en Breugel 2013”, deelname aan het SVn en daarvoor een budget van € 800.000,- beschikbaar te stellen;
 3. het toewijzen en afwijzen van de Starterslening te mandateren aan de directie met bevoegdheid tot verlenen ondermandaat aan het afdelingshoofd Ruimte en Samenleving;

3. Winkeltijdenverordening Son en Breugel 2013

Het college besluit het bijgevoegde ontwerp-raadsvoorstel met de ontwerp winkeltijdenverordening Son en Breugel 2013 te agenderen voor de commissie Algemene Zaken van 28 augustus 2013 om deze vervolgens voor te leggen aan de gemeenteraad.

4. Recht van opstal

Het college besluit medewerking te verlenen aan het vestigen van recht van opstal door de Staat voor de viaducten die over de gemeentelijke gronden bij Ekkersrijt lopen (B2729).

5. Ontwikkelingen Sterrenschool/Brink

Het college neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van de Gentiaan en besluit:

 1. het normbedrag ter grootte van € 1.731.220,-- voor 1055 m2 vast te stellen voor de nieuwbouw van de Gentiaan;
 2. de voorgestelde uitgangspunten/randvoorwaarden vast te stellen en deze op te leggen aan PlatOO;
 3. na vaststelling van punt 2. het voorbereidingskrediet van 8% beschikbaar te stellen aan PlatOO;
 4. in te stemmen met de tekst van de raadsinformatiebrief.

6. Jaarrekening (inclusief jaarverslag 2012 PlatOO

Het college neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van PlatOO enstelt de raad middels de raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte.

7. Muziekonderwijs

Het college stemt in met de tekst van de raadsinformatiebrief.

8. Onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen

Het college stelt het geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplan (MOP) van de gemeentelijke verenigingsgebouwen vast voor de jaren 2013 en 2014; verder geeft het college het bedrijf dat het huidige MOP heeft opgesteld opdracht om het MOP te actualiseren voor de jaren 2015 - 2028.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging receptie 50-jarig bestaan HTC Son

Burgemeester en wethouders wonen de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Hockeyvereniging HTC Son bij op 28 september 2013.