Besluitenlijst 25 maart

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2003 Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 18 maart 2003. Conform. 2. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid. Het college stemt in met bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel en besluit derhalve de raad voor te stellen gebruik te maken van de mogelijkheid de termijn voor vaststelling van een Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid te verlengen tot uiterlijk 7 maart 2004. Eerst zal bekeken worden: - op welke wijze invulling gegeven wordt aan de werkzaamheden die voortvloeien uit een dergelijke Verordening (onderdeel Traject Organisatie Verbetering); - hoe invulling gegeven wordt aan de per 2004 in te voeren programbegroting. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Aanvraag om aanlegvergunning. B&W besluiten aanlegvergunning te:  verlenen voor het verwijderen van een dode wilg op de gronden nabij Eind 6, conform conceptbeschikking;  weigeren voor het verwijderen van een gezonde wilg op dezelfde gronden, conform conceptbeschikking. 2. Commissievoorstel opzet duale begroting 2004. Het college stelt de commissie Algemene Zaken en de Raad voor (betreffende de samenstelling van de begroting 2004) de bij de begroting 2003 ingeslagen koers te blijven volgen. 3. Aanvullend openbaar vervoer. Het college stelt de commissie GZ voor - gezien de beperkte toegevoegde waarde en de hoge kosten - geen proef te houden met aanvullend openbaar vervoer in de gemeente. 4. Opening A50 Son en Breugel. Het college van burgemeester en wethouders besluit de opening van de A50 te vieren met één activiteit op 13 juli op de A50 zelf en een aardige activiteit in het centrum na de opening van de A50 (inclusief fysieke "doorsteken", zoals Heistraat). Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Heroverweging subsidie-aanvraag buurtvereniging de Peikes Het college besluit om aan buurtvereniging de Peikes een startsubsidie toe te kennen van € 453,-. 2. Besluitenlijst commissie BZ 13 maart 2003. Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. 3. Beleidsregel éénmalige subsidies. BZ/o&w In het kader van de mogelijkheid die de Subsidieverordening Welzijn 2002 biedt voor de toekenning van eenmalige subsidies, worden aanvragen voor een subsidie in de kosten van de oprichting van een rechtspersoon en voor subsidie in alle andere kosten die samenhangen met het voorbereiden en beginnen van activiteiten door een nieuwe rechtspersoon, in principe niet gesubsidieerd. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Inzameling grof afval. Het college besluit een grof afval inzameling in te voeren tegen een bedrag per collie (=50x50x100) van € 20,--. De inzameling zal tweemaal per jaar gebeuren. De betaling wordt geregeld op de gemeentewerf. Voor de inzameling zullen regels worden opgesteld. 2. Restant kredietbedrag beschikbaar stellen voor resterende groenreconstructies. Het college besluit het restant kredietbedrag ad € 65.000,-- voor de reconstructies van groenvoorzieningen in woonwijken, aan te wenden voor de uitvoering van de reconstructieplannen die zijn blijven liggen. Deze mutatie wordt in de eerstvolgende marap meegenomen. 3. Ontsluiting golfterrein. Het college besluit om de Telefoonweg niet aan te wijzen als onderdeel van de toekomstige ontsluitingsweg naar het golfterrein. 4. Evalueren kapvergunningenbeleid / voorlichtingsfolder aanvraag kapvergunning.  Het college besluit het huidige kapvergunningenbeleid over één jaar te evalueren.  Ingestemd wordt met de voorgestelde voorlichtingsfolder. 5. Bestuursopdracht aanleg woonwagenstandplaatsen. Burgemeester en wethouders besluiten tot de vaststelling van de bestuursopdracht aanleg standplaatsen voor woonwagens. 6. Professionalisering handhaving. Het college stemt in met de invulling van de vragenlijsten in het kader van het project professionalisering handhaving milieu en ruimtelijke ordening. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging presentatie Sinti-project: "Gelijke monniken, gelijke kappen". De wethouders Van Ommen en Overbeek bezoeken de presentatie van het afstudeerrapport van 6 studenten van de Fontys Hogescholen over de Sinti in Son en Breu-gel: "gelijke monniken , gelijke kappen". Tijdstip: woensdag 26 maart 2003, om 19.30 uur Locatie Sporthal De Bongerd. 2. 40-Jarig jubileum IVN. Op verzoek van het IVN Son en Breugel is wethouder Overbeek aanwezig bij het planten van de jubileumboom. Deze boom wordt aangeboden door de gemeente, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het IVN.