Besluitenlijst 25 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 25 mei 2004
Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 18 mei 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Direct gekozen burgemeester.
Het college onderschrijft het door de Vereniging van Griffiers in samenwerking met prof. D.J. Elzinga opgesteld adres, waarin Regering en Staten-Generaal worden opgeroepen tot debat op basis van een zevental fundamentele vragen, alvorens over te gaan tot besluitvorming over de invoering van de door de bevolking gekozen burgemeester. Het college doet hiervan mededeling aan de gemeenteraad.

3. Raadsvergadering 27 mei 2004.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 mei 2004 zijn geagendeerd.

4. Grenscorrectie met Best.
Het college stemt in met het voorstel tot het vaststellen van een herindelingsontwerp (inclusief ontwerpraadsbesluit), strekkende tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Best en Son en Breugel ter hoogte van de recreatieplas Aquabest, en legt dit voor aan de raad.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Gemeentegaranties.
Het college besluit het gemeentelijk beleid inzake de verstrekking van gemeentegaranties te accorderen en het ontwerpraadsvoorstel voor te leggen aan de commissie algemene zaken.

2. Voorstel tot wijziging grens bebouwde kom Rooijseweg ingevolge WVW.
Het college besluit in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de bebouwde komgrens ingevolgde de WegenVerkeersWet (WVW).


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Budget Jeugddebat.
Het college bekostigt de middelen voor het jeugddebat vanuit de post 'onvoorzien'.

2. Exposities gemeentehuis.
Het college neemt een brief inzake de expositiemogelijkheid in het gemeentehuis voor kennisgeving aan en geeft daarbij aan dat de expositiemogelijkheid zo mogelijk ook op termijn wordt gehandhaafd.