Besluitenlijst 25 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 18 november 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Vervulling vacature medewerker milieu. Het college benoemt mevrouw J. Koopman tot senior medewerker beleidsuitvoering bij de afdeling Ruimte en Wonen in vaste dienst voor 36 uren per week. 3. Wijzigingen CAR/UWO. Het college neemt kennis van de wijzigingen CAR/UWO en stelt deze vast. 4. Mandaten Sociale Zaken. 1. Het college verzoekt de gemeenteraad in te stemmen met het verlenen van mandaat aan gemeenteambtenaren inzake besluiten tot verlening van bijstand c.q uitkering ingevolge de WWB, de IOAZ en de IOAW. 2. Het verzoek wordt toegevoegd aan de agenda van de commissie algemene zaken van december a.s. 5. Raadsvergadering 27 november 2003. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 november zijn geagendeerd. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Stand van zaken herontwikkeling HIVA-terrein. Burgemeester en wethouders nemen kennis van de stand van zaken van de plannen voor de herontwikkeling HIVA-terrein. 2. Grondsanering Kanaalstraat. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant inzake de bodemsanering waarbij de gemeente voor de kosten een afkoopsom ontvangt van € 89.300,90 inclusief b.t.w. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Kinderopvang. Het college neemt kennis van de realisatie van uitbreiding kinderopvang in het kader van de rijksregeling. Het college subsidieert Korein Kinderopvang in 2004 voor het aanbieden van gesubsidieerde kinderopvangplaatsen tot een bedrag van € 84.111,00. 2. Bezwaarschrift tegen afwijzing Gehandicaptenparkeerkaart. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot afwijzing van een verzoek om een gehandicaptenparkeerkaart blijft in stand. 3. Overeenkomst preventieve logopedie. Het college stemt in met een door de GGD opgesteld contract over de afname van preventieve logopedie onder toevoeging van een financiële vertaling voor Son en Breugel aan het contract. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Slijtlagen 't Zand. Het college besluit het aanbrengen van oppervlakte behandelingen op wegen in 't Zand in uitvoering te nemen en de commissie GZ van dit besluit op de hoogte te brengen (mondelinge mededeling). Ingekomen stukken 1. Uitnodiging atelier/winkel Zonhove. Burgemeester en wethouder Van Ommen wonen de officiële opening van atelier/winkel 'Kado & Zo' Zonhove bij. Datum en tijd: dinsdag 9 december om 18.30 uur Locatie: Raadhuisplein 2 te Son 2. Afscheidsreceptie Burgemeester Geldrop. Burgemeester en secretaris bezoeken de afscheidsreceptie van de heer Leijten, burgemeester van de gemeente Geldrop. Datum en tijd: vrijdag 19 december 2003 van 17.00 tot 20.00 uur. Locatie: Sociaal Cultureel Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop.