Besluitenlijst 25 oktober

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 25 oktober 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 18 oktober 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Concept-vergaderschema 2006.
Het college stelt voor de commissievergaderingen in maart 2006 (7 maart gemeenteraads-verkiezingen) niet door te laten gaan. Wél zal de raadsvergadering in maart plaatsvinden.
Het college legt het concept-vergaderschema 2006 voor aan de commissie algemene zaken.

3. Doorontwikkeling organisatie.
1. College besluit de voorgenomen besluiten van 5 juli 2005 om te zetten in definitieve besluiten:
 In de organisatiestructuur het taakveld brandweer te plaatsen onder de afdeling Groen en Beheer;
 In de organisatiestructuur de controltaakvelden AO/IC, Financien en HRM te plaatsen onder de afdeling Mensen en Geld;
 In de organisatiestructuur het taakveld interne beveiliging te plaatsen onder Mensen en Geld;
 In de organisatiestructuur het taakveld economische zaken te plaatsen onder de afdeling Mensen en Geld.
2. De werknaam Veiligheid en Wijkbeheer per 1 januari 2006 definitief als afdelingsnaam vast te stellen.
3. De OR tussentijds te informeren over de vorderingen van de integratie van de brandweer
in de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

4. Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2005.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 oktober 2005 zijn geagendeerd.

5. Toekenning Vrijwilligerspenning.
Het college neemt een principebesluit over toekenning van de Vrijwilligerspenning, uit te reiken tijdens de vrijwilligersavond (9 december 2005) en rond nieuwjaar en zal dit in een besloten gedeelte van de raadscommissie algemene zaken met die commissie bespreken.
In de toekomst zal worden bezien of een 'jeugdige' vrijwilliger in aanmerking kan worden gebracht.

6. Bezwaarschrift inzake afwijzing huisnummer.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift tot afwijzing van het verzoek om een apart huisnummer voor een boven-woning ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit wordt in stand gelaten.

7. Evaluatie financiële bijdragen aan fracties en beoordeling uitgaven 2004 op grond
van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.
Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel "Evaluatie financiële bijdragen aan fracties en beoordeling uitgaven 2004 op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning."
8. Vaste aanstelling dhr. P. Ruijters, hoofd afd. Dienstverlening Publiek.
Het college besluit om de tijdelijke aanstelling van dhr. P. Ruijters per 1 december 2005 om te zetten in een vaste aanstelling.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Bezwaar vrijstelling en bouwvergunning .
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkenen gegrond te verklaren. Het bestreden besluit wordt herroepen in die zin dat de aan het bestreden besluit verbonden voorwaarde dat het venster in de uitbouw aan een zijde van de woning ondoorzichtig moet worden gemaakt, wordt ingetrokken en het bestreden besluit voor het overige ongewijzigd in stand blijft.

2. Landgoedontwikkeling Lieshoutseweg 11.
Het college besluit:
 in principe medewerking te verlenen aan de voorgestelde ontwikkeling van het perceel Lieshoutseweg 11 en omgeving;
 de initiatiefnemer uit te nodigen om het principeverzoek nader te onderbouwen.

3. Bezwaarschrift vrijstelling ex art. 17 WRO t.b.v. leemopslag.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkene niet-ontvankelijk te verklaren. Het bestreden besluit tot verlening van vrijstelling ex artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de tijdelijke opslag van leem op de gronden van het knooppunt A50/A58 blijft in stand.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
Het college stemt in met bijgevoegd raadsvoorstel betreffende Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

2. Activiteiten Lokaal Gezondheidsbeleid.
Het College neemt kennis van de stand van zaken van de uitvoering van activiteiten in het kader van het Lokaal Gezondheidsbeleid.

3. Plan van Aanpak ontwikkeling Jeugdbeleid.
Het college neemt kennis van het plan van aanpak in het kader van ontwikkeling van een integrale nota jeugdbeleid voor de gemeente Son en Breugel.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Wijziging huur lokalen pand Genovevastraat.
Advies: Het college besluit:
a. de verhuur aan het IVN van de achterzaal in het pand aan de Genovevastraat te beëin-
digen en dit lokaal aan de Stichting Welzijn te verhuren onder de voorwaarde dat het
lokaal niet structureel wordt verhuurd aan derden;
b. met het IVN en de Stichting Welzijn nieuwe huurovereenkomsten af te sluiten.


2. Vliegverkeer van en naar Eindhoven/Welschap.
Burgemeester en Wethouders besluiten Eindhoven Airport / GLOBE te berichten (in gezamenlijkheid met het college van Sint-Oedenrode) dat zij wensen te worden geïnformeerd over de plannen voor de verdubbeling van het civiele vliegverkeer;.

3. Verzoek toestemming verkoop woning.
Burgemeester en wethouders besluiten in beginsel toestemming te verlenen tot tussentijdse verkoop van een woning in 't Zand.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging 'Jongeren Perspectief aanreiken".
Het college is verhinderd tijdens het congres 'Jongeren Perspectief aanreiken',
georganiseerd door de Brabantse RMC's en de landelijke Taskforce Jeugdwerkloosheid op 17 november 2005.

2. Uitnodiging elf-elf bal 2005/Krutjesrapers.
Het college is verhinderd tijdens het elf-elf bal van De Krutjesrapers op 12 november a.s.

3. Uitnodiging 'grenzen verleggen in Cyberspace'.
Het college is verhinderd tijdens de manifestatie Grenzen verleggen in Cyberspace, georganiseerd door de stichting Jong leert Oud op 22 november a.s., maar ziet hierin een aardige mogelijkheid voor St. Welzijn (met jongerendelegatie!).