Besluitenlijst 25 september 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 25 september 2007
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 september 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Commissie-agenda’s oktober 2007.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van de maand oktober.

3. Raadsvergadering d.d. 27 september 2007.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 september zijn gea-gendeerd.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Verlenging overeenkomst Leerlingenvervoer met Taxi Botax.
Het college besluit de overeenkomst Leerlingenvervoer nogmaals met één jaar te verlengen tot 31 juli 2009.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Voorkeursrecht Visplas.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het conceptraadsvoorstel en dit voor te leggen aan de commissie
Grondgebiedzaken;
2. om het conceptraadsbesluit aan de eigenaar en rechthebbende van het perceel ka
dastraal bekend Sectie B nummer 2330 toe te sturen;
3. het conceptraadsbesluit met bijlagen gedurende 3 weken op gebruikelijke wijze ter in
zage te leggen;
4. het conceptraadsbesluit te publiceren in het Eindhovens Dagblad en de huis aan huis
bladen;
5 de belanghebbenden gedurende 3 weken en wel van 26 september 2007 tot en met 17 oktober 2007 in de gelegenheid te stellen zienswijzen naar voren te brengen.

2. Rapportage luchtkwaliteit.
Het College besluit om de ‘Rapportage Regionale luchtkwaliteit SRE-gemeenten 2006’ vast te stellen.

3. Aanvullend advies beleid dakopbouwen in De Vloed.
Het college besluit in te stemmen met het voorgestelde beleid inzake dakopbouwen in de wijk de Vloed.

4. Planschadevergoedingen Daslaan te Son.
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit met betrekking tot de planschadeclaim Daslaan 1;
2. In te stemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit met betrekking tot de planschadeclaim Daslaan 3;
3. Twee afzonderlijke hoorzittingen te houden waarin het advies van de SAOZ en het ontwerpbesluit besproken worden;
4. De kosten totaal afgerond op € 25.351,33,- te boeken ten laste van kostenplaats
6810000 (bestemmingsplannen) en de dekking ten laste van de algemene reserve
flexibel deel brengen.

5. Beoordeling zienswijzen m.b.t. vrijstellingsprocedure en bouwplan HIVA terrein.
Het college besluit:
1. dat de ingebrachte zienswijzen tegen de vrijstellingsprocedure geen aanleiding geven om het bouwplan voor het Hiva terrein aan te passen dan wel af te zien van het ver-lenen van medewerking aan dit bouwplan via een artikel 19, lid 1 WRO-procedure;
2. in het kader van de artikel 19, lid 1 WRO procedure, de verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van de provincie aan te vragen;
3. een afschrift van het besluit inclusief de nota van zienswijzen toe te sturen aan de
indieners van de zienswijzen.

6. Planschadevergoeding Wilhelminalaan 7 te Son.
Het college besluit:
1. Conform ontwerpbesluit betrokkene 1 en 2 een schadevergoeding van € 6.720,- toe te kennen en dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum van ontvangst van de aanvraag (9 november 2005) en het betaalde drempelbedrag ad € 300,-;
2. Conform ontwerpbesluit betrokkene 3 een schadevergoeding van € 7.280,- toe te kennen en dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum van ont-vangst van de aanvraag (29 december 2006) en het betaalde drempelbedrag ad € 300,-;
3. De totale kosten van € 17.774,79,- te boeken ten laste van kostenplaats 6810000 (bestemmingsplannen) en de dekking ten laste van de algemene reserve flexibel deel te brengen.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging BZK gemeentedagen oktober en november 2007.
Namens het college wonen de burgemeester en de gemeente-secretaris de BZK gemeente-dagen bij.

Datum/tijd: dinsdag 30 oktober van 12.00 tot 17.00 uur
Locatie:Dorint Sofitel Cocagne Hotel, Eindhoven

2. Uitnodiging mannenkoor “Zang & Vriendschap” Son en Breugel.
Namens het college woont wethouder Starmans het lustrumconcert van mannenkoor “Zang & Vriendschap” Son en Breugel bij.

Datum/tijd: zaterdag 3 november 2007. Aanvang 20.00 uur
Locatie: Vestzaktheater

__________________________________________________________________________