Besluitenlijst 26 april

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 26 april 2005BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 19 april 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Raadsvergadering 28 april 2005.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 28 april 2005 zijn geagendeerd.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verslag bestuurlijk overleg met HID d.d. 4 april 2005.
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

2. Verslag Stuurgroep Kloppend Hart d.d. 18 april 2005.
Het college:
1. neemt kennis van de toelichting en het verslag van de vergadering van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 18 april 2005;
2. stemt in met de sloop van de pastorie vóór de opening van het vernieuwde centrum op 22 mei en verzoekt het projectbureau dit te coördineren met Domein.

3. Planschade.
Het college besluit de Raad te adviseren een verzoek om planschade (bestemmingsplan Kanaalstraat 1984) niet te honoreren.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Overzicht ingediende aanvragen voor opneming in het Onderwijs-huisvestingsprogramma 2006.
Het college besluit kennis te nemen van de ingediende aanvragen en zendt ter informatie aan de bevoegde gezagsorganen een opgave van de ingediende aanvragen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bouwvergunning 4e woonwagenlocatie.
Burgemeester en wethouders besluiten de vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO, artikel 50 lid 5 Ww en reguliere bouwvergunning te verlenen onder de opschortende voorwaarde, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de verklaringen van geen bezwaar afgeven en voorts onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden.

2. Verzelfstandiging scoutingaccommodatie Dutmella.
Het college stemt in met de notariële ontwerp-overeenkomst voor vestiging van het recht van erfpacht met opstalrecht voor de accommodatie van Dutmella.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bijwonen bevrijdingsconcert.
De burgemeester en zijn echtgenote wonen het bevrijdingsconcert bij, georganiseerd door Galerie / Podium Dejavu.
Datum en tijd: vrijdag 13 mei, 20.15 uur

2. Uitnodiging bijwonen Brabantse innovatie conferentie.
De burgemeester woont de Brabantse innovatie conferentie bij, georganiseerd door de provincie Noord-Brabant in het Evoluon te Eindhoven.
Datum en tijd: donderdag 16 juni, gehele dag (vooraankondiging)

3. Uitnodiging bijwonen jubileumconcert Gemengde Zangvereniging "Een van Zin".
De burgemeester woont het jubileumconcert bij, georganiseerd door de Gemengde Zangvereniging "Een van Zin" Son en Breugel.
Datum en tijd: zondag 9 oktober, 14.00 uur in de Petrus Banden Kerk te Son.