Besluitenlijst 26 februari 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 26 februari 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 februari 2013.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Jaarverslag 2012 Boa's.

Het college besluit in te stemmen met het jaarverslag 2012 van de Boa's en de raad te informeren via de raadsinformatiebrief.

Portefeuille: R. Visser

1. Uitvoeringsprogramma milieu en duurzaamheid 2013.

Het college besluit:

  • 1. in te stemmen met het uitvoeringsprogramma en dit ter bespreking/vaststelling voorleggen aan de cie. GZ en de raad;
  • 2. voor 2013 een algemeen werkbudget van € 5.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het klimaatbeleid en dit bedrag te dekken uit de reserve afvalstoffenheffing;

2. Realiseren tuinhuis op perceel Alpenlaan 10 en Dolomietenlaan 5.

Het college besluit:
1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van een tuinhuis op de percelen Alpenlaan 10 en Dolomietenlaan 5 te Son;
2. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

3. Nieuwe roosters sporthallen.

Het college neemt kennis van de nieuwe planning van de sporthallen per 1 maart a.s. en stemt er mee in dat wethouder Visser de commissie Burgerzaken op 26 februari a.s. informeert over de stand van zaken. Wethouder Frenken stemt niet in met de voorgestane gang van zaken en neemt ter zake een minderheidsstandpunt in.

4. Maatregelen Exploitatie Sporthallen.

Het college besluit in principe een tweetal maatregelen te nemen om de exploitant van de sporthallen te compenseren, te weten:

  • vergoeding bouwkundige aanpassingen aan horecadeel en bovenverdieping (€ 22.500,-);
  • vergoeding hogere energiekosten ten gevolge van vertraagde opstart WKO (maximaal € 28.000,-).

De maatregelen dienen te passen binnen het totaal financieel overzicht van de exploitatie, hetgeen het college graag op korte termijn tegemoet ziet.

5. Verweerschrift inzake beroepschrift IKEA-leges

Het college neemt met instemming kennis van het verweerschrift van de heffingsambtenaar inzake het beroepschrift Ikea naar aanleiding van de hen opgelegde leges.