Besluitenlijst 26 juni 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 26 juni 2007


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 juni 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Mandatering registratie en registrator Wkpb.
Het college legt de bevoegdheid om in naam van het college het beheer van het register en de registratie van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen te voeren bij de vastgoedcoördinator, met dien verstande dat mandatering geschiedt via submandaat door de directie.

3. Raadsvergadering d.d. 28 juni 2007.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 28 juni 2007 zijn geagendeerd.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Presentatie voortgang Project Onderwijshuisvesting.
(Commissie Burgerzaken van 26 juni 2007)
Het college neemt kennis van de presentatie Voortgang Project Onderwijs-huisvesting.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. SBC voortgang werkzaamheden en aanleg parkeerplaatsen.
Het college neemt kennis van de voorbereidingswerkzaamheden voor de aanleg van kunst-grasvelden bij SBC, neemt kennis van de bouwaanvraag van SBC voor uitbreiding van de kleedaccommodatie en besluit SBC te subsidiëren voor een uitbreiding van de parkeervoorziening.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bouwvergunning 19 lid 2 kunstwerken A50-A58.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaar ongegrond te verklaren.

2. Sponsoring Streekfestival Het Groene Woud 2007.
Het college besluit:
1. aan Stichting Streekfestival Het Groene Woud een eenmalige subsidie toe te kennen van € 2.500,00;
2. de eenmalige subsidie aan Stichting Streekfestival Het Groene Woud ten laste te brengen van de post “onvoorzien”;
3. de eenmalige subsidie aan Stichting Streekfestival Het Groene Woud te verwerken in de tweede MARAP 2007.
S.v.p. voor toekomst dekkingsmogelijkheden voor dit soort zaken nader bezien.

3. Bezwaarschriften.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit één bezwaar ongegrond en twee bezwaren gegrond te verklaren.

4. Zebrapaden, fietssuggestiestroken.
Het college besluit om:
1. In te stemmen met de toepassing van fietssuggestiestroken in de H. Veenemanstraat, Nieuwstraat en Kanaalstraat;
2. In te stemmen met toewijzing van het verzoek tot aanleg van een zebrapad in de Mo-lenstraat en Nieuwstraat, het voor aanleg van een zebrapad benodigde verkeersbesluit te nemen en dit besluit op de gebruikelijke wijze te publiceren;
3. In te stemmen met het afwijzen van het verzoek tot aanleg van een zebrapad in de Heistraat nabij het 17 Septemberplein, doch te besluiten tot aanleg van een zebrapad in de Heistraat tussen ABN-AMRO en Primera;
4. In te stemmen met de aanleg van een tweetal tijdelijke zebrapaden in de Heistraat na-bij Boslaan en Airbornestraat;
5. In te stemmen met uitvoering van de fietssuggestiestroken en zebrapaden;
6. De kosten (Euro 4.700,-) ten laste te brengen van de toereikende post 7211001 “uit
voeringsmaatregel GVVP 2004”.

5. Bestuursovereenkomst handhaving omgevingsrecht.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de tekst van de Bestuursovereenkomst handhaving omgevingsrecht.
2. In te stemmen met de bijlagen behorende bij de Bestuursovereenkomst;
3. Te bepalen dat de nieuwe Bestuursovereenkomst met de beide bijlagen per 1 juli 2007 inwerking treden voor de duur van 5,5 jaar;
4. Op 29 juni 2007 de Bestuursovereenkomst te ondertekenen;
5. De Bestuursovereenkomst handhaving omgevingsrecht ter kennisname voor te leggen aan de Raad.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging VIP-programma Streekfestival Het Groene Woud.
Wethouder Overbeek woont het VIP-programma voor het Streekfestival
Het Groene Woud op vrijdag 29 juni 2007, 18.00 – 20.00 uur bij.
Locatie: Landgoed Velder in Liempde