Besluitenlijst 26 maart 2013

Portefeuille: burgemeester
 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 maart 2013.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Vervanging huidige werkplekomgeving.

Het college besluit de huidige werkplek te vervangen door een virtuele werkplek en koopt hiervoor de benodigde licenties.

3. Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2012.

Het college neemt kennis van het jaarverslag van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en legt dit ter kennisname voor aan de commissie algemene zaken.

Portefeuille: R. Visser
 

1. Belastingsamenwerking in de Dienst Dommelvallei.

Het college:

 1. neemt voorlopig een besluit m.b.t. het onderbrengen van Belastingen in de Dienst Dommelvallei;
 2. legt dit voorlopig besluit voor advies voor aan de BOR;
 3. geeft de stuurgroep opdracht dit verder uit te werken;
 4. besluit met Waalre te overleggen hoe die gemeente de toekomst op het gebied van belastingsamenwerking ziet.

2. Alternatief plan Visade: afwijken van Beeldregieplan? Sonniuspark/13.3364

Het college besluit in te stemmen met het advies van de supervisor, het geen inhoudt dat:

 • het alternatieve plan van Visade voor de bouw van 11 woningen 1e fase aan de Honingbij geen afbreuk doet aan in het Beeldregieplan beoogde "Delftse stoepprincipe";
 • het bouwen van 6 of 7 rijtjeswoningen aan de Honingbij past in de geest van het Beeldregieplan, waardoor formele aanpassing van dat plan niet noodzakelijk is.

Bij gelegenheid wordt de supervisor uitgenodigd om zich nader bij het college te introduceren/beleid toe te lichten.

3. Oprichten bijgebouw Wolfswinkel 2.

Het college besluit:

 1. in beginsel (via een binnenlandse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van het oprichten van een bijgebouw op het perceel Wolfswinkel 2 te Son.
 2. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

4. Stand van zaken afvalinzameling 2013 ev.

Het college neemt kennis van de stand van zaken van het dossier Afvalinzameling 2013 ev. en het besluit het bijgaande informatieve commissievoorstel voor te leggen aan de commissie GZ.

5. Planontwikkeling Hiva 2e planfase.

Het college besluit:

 1. voor de ontwikkeling van het project Hiva 2e planfase het gemeentelijk onroerend goed tegen de huidige marktwaarde bij de ontwikkelaar in rekening te brengen en over te dragen;
 2. de raad overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor te stellen in te stemmen met de ruimtelijke planologische invulling, programma en verdere procesgang en met de financiële afwikkeling van de verkoop van het gemeentelijk onroerend goed.

6. Commissievoorstel exploitatie sporthallen, middellange termijn.

Het college besluit de commissie Burgerzaken voor te stellen – conform bijgevoegd voorstel:

 • de basisaanpak (uitgangspunten en maatregelen) voor de exploitatie van de sporthallen te ondersteunen en
 • opiniërend te spreken over mogelijke aanvullende maatregelen ter verbetering van de exploitatie.

Portefeuille J.P. Frenken
 

1. Pilot BCF 2.

Het college besluit:

 1. in te stemmen met het starten van de pilot BCF 2 in samenwerking met de gemeenten Nuenen, Geldrop - Mierlo en de LEVgroep;
 2. de pilot budgettair neutraal uit te voeren;
 3. het huidige product woonzorgcentrale/- Wmo loket en het hieraan gekoppelde budget voorlopig geen onderdeel uit te laten maken van de pilot;
 4. in te stemmen met het inschakelen van een externe partner (Stagiaire via een hogeschool of universiteit) voor een objectief onderzoek naar het gebruik van heldere, meetbare parameters.

2. Samenwerkingsovereenkomst 2013 - 2016 met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van dieren afdeling Brabant Zuid-Oost.

Het college stemt in met de Samenwerkingsovereenkomst 2013 - 2016 tussen de gemeente Son en Breugel en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren afdeling Brabant Zuid-Oost voor de opvang van zwerfdieren.

3. Jaarplan bossen Oud meer.

Het college stelt het werkplan 2013 gemeentelijke bossen vast en agendeert het commissievoorstel ter opiniërende bespreking in de commissie GZ op 8 april a.s.

4. Gunning groenbeleidsplan.

het college besluit de opdracht voor het opstellen van een groenbeleidsplan te gunnen aan Grontmij en de overige inschrijvers af te wijzen. College neemt op dit moment geen besluit over een eventueel restant bedrag.