Besluitenlijst 26 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 19 november 2002. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. N.a.v. RvO3 (Particulier initiatief kinderopvang); B&W kunnen - ondanks waardering voor het initiatief - wegens formele beperkingen in de landelijke regelgeving - aan het verzoek tot erkenning van het initiatief voor professionele kleinschalige kinderopvang in huiselijke omgeving geen medewerking verlenen. Overigens conform. 2. Raadsvergadering 28 november 2002. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van donderdag 28 november 2002 zijn geagendeerd. Mededelingen: openstelling burgemeestersvacature en opheffing preventief toezicht. 3. Afstel derde fase OOW. In verband met het definitieve afstel van de derde fase OOW (Overheidspersoneel onder Werknemersverzekeringen) besluit het college de CAR/UWO (Centrale Arbeidsvoorwaarden Regeling/Uitwerkingsovereenkomst) te wijzigen conform de LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) aanbeveling. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Schuilhut. Overkapping Hooijdonkse akkers. Het college besluit om de overkapping in het gebied Hooijdonkse akkers niet te gedogen en de eigenaar/ overtreder een voorwaarschuwing te verzenden. 2. Aanbesteding civieltechnische werken. Het college besluit om: 1. de aanbesteding van het bestek "Kloppend hart" te laten plaatsvinden volgens een procedure met voorafgaande selectie. 2. het maximum aantal inschrijvers te beperken tot 8. 3. Omlegging Sonniuswijk. Besloten wordt medewerking te verlenen aan het verzoek van RWS d.d. 22 oktober 2002 tot aanpassing van de omleiding en deze in stand te laten tot 1 mei 2003. 4. Bezwaarschrift tegen bouwvergunning appartementencomplex. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college de betrokkene niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar. 5. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking d.d. 19 november 2002 wordt voor kennisgeving aangenomen. 6. Herontwikkeling De Bonkelaer e.o. Het college besluit om de advisering over de door Projectontwikkelaars in te dienen voorstellen voor herontwikkeling Akkerpad e.o. op te dragen aan de Werkgroep RO. 7. Concept-verslag bestuurlijk overleg inzake gemeentelijke herindeling. Het college stemt, met inachtneming van een kleine correctie, in met het conceptverslag van het bestuurlijk overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie en een twaalftal gemeenten in Zuidoost-Brabant over het wetsvoorstel gemeentelijke herindeling in de regio Eindhoven-Helmond. Tevens neemt het college er kennis van dat het financieel toezicht (ingevolge de Wet algemene regels herindeling) van de provincie op de gemeente is vervallen. 8. Duurzaam Veilig & Openbaar vervoer. Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van de intentieverklaring 'Duurzaam Veilig & Openbaar vervoer' en deze verklaring te laten ondertekenen door wethouder Bergmans. 9. Bezwaarschrift. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift ingediend tegen een aanzegging bestuursdwang, gegrond te verklaren. Het bestreden besluit wordt ingetrokken. 10. SRE-notitie "naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor Zuidoost-Brabant". Het college stemt in met de ontwerp-reactie van het Bestuurlijk Overleg Randgemeenten op de notitie "Naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor Zuidoost-Brabant" van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Verslag discussieavond muziekonderwijs. Het college neemt kennis van het beknopt verslag van de discussieavond inter- actieve beleidsontwikkeling muziekonderwijs van donderdag 19 november 2002. 2. Overdrachtssysteem voorschoolse instanties/basisonderwijs. Burgemeester en wethouders nemen kennis van het feit dat alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in onze gemeente met ingang van 1 januari 2003 een uniform overdracht-formulier hanteren. Op die manier wordt een optimale aansluiting van voorschoolse instanties op het basisonderwijs nagestreefd. Door middel van een goede overdracht kan adequaat ingesprongen worden op de individuele behoeftes van het kind. Basisscholen kunnen profite-ren van de kennis en verleende zorg van voorschoolde instanties aan kinderen. Ouders ver-vullen een centrale rol in de overdracht. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Subsidie binnensport jeugd. B&W constateren dat het toepassen van de accommodatiesubsidie van 30% ten behoeve van binnensport door jeugd niet correct plaatsvindt en besluiten om vanaf het seizoen 2003-2004 de subsidieregeling volgens verordening toe te passen. Hiervan worden de verenigingen schriftelijk op de hoogte gebracht. 2. Bezwaarschriften. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, besluit het college betrokkene niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaren tegen: a. het besluit tot acceptatie van de melding 8.19 Wet milieubeheer; b. de fictieve weigering om handhavend op te treden tegen activiteiten.