Besluitenlijst 27 april

U kunt hier de besluitenlijst van B en W van 27 april nalezen en downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 27 april 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 20 april 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Invulling vacature hoofd Werk en Samenleving.
Het college stemt in met de benoeming van de heer B. Bosboom in de functie afdelingshoofd Werk en Samenleving.

3. Nota integrale handhaving.
Het college stemt, behoudens enige aanvullingen, in met de voorgelegde nota Integrale Handhaving en geleidt deze door naar de commissie Algemene Zaken.

4. Raadsvergadering 29 april 2004.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 29 april zijn geagendeerd.

5. Teambuilding college/bezoek BNG.
Het college zal een bezoek brengen aan BNG (en Den Haag) stemt in met de voorgestelde dagplanning.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Eindhovenseweg 23. Schimmel Tankstation Exploitatie B.V. (STE B.V.).
Het college besluit om:
1. de raad te verzoeken om de bevoegdheid tot het nemen van een besluit op het verzoek om vrijstelling te delegeren aan uw college;
2. onder de voorwaarde dat de raad de bevoegdheid delegeert, de procedure tot het verle-nen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO op te starten d.m.v. het ter inzage leggen van het bouwplan o.g.v. de Inspraakverordening gedurende twee weken;
3. de raad te verzoeken een voorbereidingsbesluit te nemen voor het op de kaart aangegeven gebied;

2. Bloembakken Veerstraat/Eind.
Het college besluit in te stemmen met het plaatsen van 4 bloembakken op de wegen Eind, V.d. Elsenstraat en Veerstraat.

3. Concept-raadsvoorstel onttrekken openbaarheid deel Zandstraat.
Het college besluit in te stemmen met het voornemen om een gedeelte van de Zandstraat aan de openbaarheid te onttrekken.

4. Toekomstige infrastructuur Ekkersrijt.
Het college besluit in te stemmen met het nader uitwerken van de wegenstructuur ten be-hoeve van het ontwerp-bestemmingsplan Ekkersrijt met als uitgangspunt dat:
- de weg 5000 nabij Verlengde Huizingalaan van een knip wordt voorzien (uitwerken met principe-oplossing bussluis);
- de weg 4000 nabij het Meubelplein uitgewerkt wordt op een wijze dat de verblijfsfunctie prioriteit heeft;
- een nieuwe weg vanaf A58 aansluit op weg 6000.
Het college besluit om de ondernemersvereniging Ekkersrijt, industrieschap Ekkersrijt en Stichting Parkmanagement het besluit kenbaar te maken.

5. Welstandsnota Son en Breugel.
Het college besluit om het ontwerpraadsvoorstel voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken op 10 mei 2004 en de raad op 27 mei 2004.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Ouderenproof.
Het college heeft het raadsvoorstel Ouderenproof met alle daarbij behorende bijlagen vastgesteld.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Heroverweging subsidiebeleid.
Het college besluit:
1. de nota Heroverweging Subsidiebeleid Son en Breugel en de subsidieverordening Wel-zijn 2004 opnieuw ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. Het bijbehorende ontwerp-raadsvoorstel vast te stellen.


Ingekomen stukken

1. Bezoek Dagelijks Bestuur SRE en de Stadsregio.
Wethouder Bergmans en/of wethouder Overbeek en de secretaris zijn aanwezig bij het bezoek van het Dagelijks Bestuur van de SRE aan de Stadsregio om van gedachten te verwisselen over het Voorontwerp nieuwe gemeenschappelijke regeling SRE.
Datum en tijd: maandag 10 mei vanaf 19.00 tot 22.00 uur
Locatie: gemeentehuis Best