Besluitenlijst 27 augustus 2013

Portefeuille: burgemeester 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 augustus 2013.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Vaststellen aangepaste mandatenlijst.

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen verantwoordelijkheden betreft, besluit de aangepaste mandatenlijst vast te stellen.

3. Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 29 augustus 2013 zijn geagendeerd.

Portefeuille: R. Visser 

1. Realiseren inpandige bedrijfswoning perceel Bokt ongenummerd.

Het college besluit de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een inpandige bedrijfswoning op het perceel Bokt ongenummerd te Son en Breugel, te weigeren.

2. Nieuw voorbereidingsbesluit Betonsonterrein.

Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen een nieuw voorbereidingsbesluit te treffen voor een deel van het Betonsonterrein.

3. Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; Driehoek 9'.

Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; Driehoek 9' vrij te geven voor de vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

4. Ontwerp Verordening en Besluit verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning.

Het college besluit:

  1. in te stemmen met de ontwerp Verordening verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2014 (Vvmo);
  2. in te stemmen met de artikelgewijze toelichting op deze ontwerp Verordening;
  3. in te stemmen met het ontwerp Besluit verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2014 (Bvmo) inclusief toelichting;
  4. de Adviesraad Wmo om advies te vragen betreffende de Vvmo en het Bvmo 2014. 

Portefeuille J.P. Frenken

1. Pilot 'Wraparound Care'.

Het college besluit:

  1. in te stemmen met de uitvoering van de pilot 'Wraparound Care' van 1 september 2013 t/m 31 december 2014 (conform het projectplan transformatiefonds);
  2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 27.803 aan de Opvoedpoli voor de uitvoering van de pilot 'Wraparound Care';
  3. de gemeenteraad te informeren over de pilot via bijgaande RIB – tekst en tijdens de raadsbrede bijeenkomst Dommelvallei + op 24 september 2013.

2. Schriftelijke vragen fractie CDA over de samenwerking met Nuenen,

Geldrop-Mierlo en Waalre in het kader van de decentralisaties van het sociale domein.Het college stelt de beantwoording vast van de schriftelijke vragen van de fractie CDA over de samenwerking met Nuenen, Geldrop-Mierlo en Waalre in het kader van de decentralisaties van het sociale domein.

3. Beantwoording vragen Dorpsbelang.

Het college stelt de beantwoording vast van de vragen gesteld door mevr. E. Brocken
namens Dorpsbelang.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging OVE Golftoernooi 'Ekkersrijt Open'.

De burgemeester bezoekt dit evenement op 17 september met inachtneming van andere verplichtingen die middag.