Besluitenlijst 27 augustus

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van 27 augustus van Burgemeester en Wethouders nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2002 BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 20 augustus 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Verslag B&W - MT d.d. 20 augustus 2002. Secr. Het college bevestigt de in het overleg B&W - MT gemaakte afspraken en neemt kennis van de naar aanleiding ervan gemaakte vervolgafspraken van het MT. 3. Boerderij Peellaan. Secr. Het college stemt in met de ontwerp-notariƫle akte tot vestiging van recht van erfpacht en opstal voor de boerderij aan de Peellaan 4. Ontslagverzoek, dhr. W. Brouwers. BO/p&o De heer Brouwers met ingang van 28 oktober 2002 eervol ontslag verlenen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 5. Raadsvergadering 29 augustus 2002. BO/jbz Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van donderdag 29 augustus 2002 geagendeerd zijn 6. Personele situatie documentaire informatievoorziening. BO/p&o Het college: 1. gaat akkoord met de voorgestelde taakverdeling en de daaraan gekoppelde formatie-uren; 2. besluit dat beide functies worden opengesteld; 3. besluit dat bij de werving voor de functie van assistent medewerker DIV vooralsnog wordt uitgegaan van functieniveau 5; In afwachting van de invulling van beide vacante functies wordt bezien in hoeverre het streekarchief tijdelijk ondersteuning kan verlenen. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Aanvragen om bouwvergunning/verzoeken om vrijstelling van gemeentebestuur Son en Breugel t.b.v. de plaatsing van een rioleringsvoorziening nabij de Alpen-laan en nabij de Gentiaanlaan. GZ/vrom Het college besluit om de aanvragen om bouwvergunning o.g.v. de inspraakverordening gedurende twee weken ter inzage te leggen en ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke- en rechtspersonen de mogelijkheid te geven schriftelijk een inspraakreactie in te dienen. 2. Verkenning BERZOB. GZ/vrom Het college besluit om - gelet op het belang van het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor het wegvervoer en de mededeling van de gemeente Eindhoven dat zij niet bereid dan wel in staat is de belangen van Son en Breugel / Ekkersrijt te behartigen - alsnog deel te nemen in de projectgroep Bereikbaarheid Zuidoost-Brabant over water. 3. Aanvraag om bouwvergunning/verzoek om voor de realisering van appartementen en een commerciƫle ruimte op lokatie gouden leeuw. GZ/vrom Het college legt het concept-raadsvoorstel voor aan de commissie GZ op 16 september 2002 en aan de raad op 26 september 2002. 4. Schoonmaak Europalaan. GZ/vrom Het college besluit met GOM Schoonhouden een contract aan te gaan voor het schoon-maakonderhoud van de locatie aan de Europalaan, met ingang van 1 januari 2003, vooralsnog voor de duur van 1 jaar. 5. Werkgroep RO. GZ/vrom De verslagen van de besprekingen d.d.. 9 juli en 13 augustus 2002 worden voor kennisgeving aangenomen. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Inventarisatie BRZO bedrijven. GZ/vrom Het college neemt kennis van de inventarisatie van de BRZO bedrijven in de gemeente en neemt deze voor kennisgeving aan. 2. Rapportage in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit. GZ/vrom Het college besluit de rapportage 'Regionaal luchtkwaliteitprogramma SRE-gemeenten 2001' vast te stellen en in te stemmen met de conclusies uit deze rapportage. 3. Regionale samenwerking geluidssanering. GZ/vrom Het college besluit de regionale samenwerking geluidssanering te continueren conform het verzoek van het DB van het SRE (Projectmogelijkheden in eigen gemeente zullen door wet-houder Overbeek nader worden bezien). Ingekomen stukken 1. Uitnodiging provincie Noord-Brabant voor een busexcursie. BO/jbz Het college neemt niet deel aan de busexcursie voor informatie over de samenhang tussen ons provinciale beleid en ons gemeentelijke beleid en de regionale consequenties daarvan. 2. Uitnodiging SRE opening terreinfietsroutes. BO/jbz Het college woont de feestelijke opening van de nieuw aangelegde en bewegwijzerde ter-reinfietsroutes in Someren en Lierop niet bij.