Besluitenlijst 27 februari 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 27 februari 2007

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 februari 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Raadsvergadering d.d. 1 maart 2007.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 1 maart 2007 zijn gea-gendeerd.

3. Commissievergaderingen maart 2007.
Het college bespreekt de agenda’s voor de commissievergadering van maart 2007.

4. Tijdelijke brandweerkazerne.
Het college besluit:
1. de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 17 WRO zoals omschreven in afdeling 3.4 Awb op te starten;
2. gelet op het bepaalde in artikel 18 WRO juncto afdeling 3.4 Awb de bouwaanvraag, het conceptbesluit en de bijbehorende onderbouwing/ motivering gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen;
3. de procedure van afdeling 3.4 Awb tevens van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het besluit tot bouwvergunningverlening;
4. de gevraagde tijdelijke bouwvergunning, onder nader door het bouwtoezicht te stellen
voorwaarden, en vrijstelling voor de duur van 1,5 jaar te verlenen mits er geen zienswijzen worden ingediend.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Eigendomsoverdracht grond gemeente aan Rabobank.
Burgemeester en wethouders besluiten:
1. tot het in eigendom overdragen van een stuk grond van 9 m2 aan de Rabobank.
2. de opbrengst van € 4.500,-- ten gunste te laten komen van de algemene reserve flexibel.

2. Subsidie Verwijsindex.
Het college besluit een subsidieverzoek op basis van cofinanciering voor 50% van de kos-ten, bij de provincie in te dienen voor implementatie van de verwijsindex in Son en Breugel.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Intentieverklaring ‘De Duurzame Driehoek’.
Het college besluit om de intentieverklaring de Duurzame Driehoek 2007-2010 te onderteke-nen en de financiële verplichting van een € 0,25 per inwoner per jaar die daaruit voortvloeit (€ 3.785,--) vrij te maken uit de post onvoorzien voor het jaar 2007. Voor de jaren 2008-2010 wordt het meegenomen in de meerjarenbegroting 2008-2011.
Openbaar: ja
Ingekomen stukken

1. Uitnodiging demonstratie teleportatie/SRE.
Het college woont de demonstratie teleportatie van de SRE op 8 maart niet bij.