Besluitenlijst 27 juli

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 27 juli 2004

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 20 juli 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de conceptnotulen

2. Regionaal Beheersplan rampenbestrijding.
Het college neemt de deelproducten voor kennisgeving aan.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verkoop 4 A kavels De Sonse Haag.
Burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met verkoop van de
4 A-kavels volgens de gemeentelijke standaardprocedure;

2. Nieuwe beslissing GS inzake goedkeuring bestemmingsplan Buitengebied 1999.
1. Het nieuwe besluit van GS tot gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan
Buitengebied 1999 voor kennisgeving aan te nemen;
2. Voor zover onderdelen van goedkeuring zijn onthouden geen beroep in te stellen;
3. Het opstellen van een art 30 - 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 1999 in gang te zetten zodra er meer duidelijkheid is t.a.v. het 2e concept reconstructieplan (vaststelling juli 2004) en de toekomstvisie voor Son en Breugel;
4. Inzake een natuurwaardenonderzoek een standpunt in te nemen aan de hand van aan te vragen offertes.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Onderhoud Oude Raadhuis
Het college besluit de firma Van de Ven opdracht te geven om enkele onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het Oude Raadhuis en de kosten ten laste te brengen van de post "onvoorziene uitgaven 2004".