Besluitenlijst 27 maart 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 27 maart 2007
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 maart 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2. Raadsvergadering d.d. 29 maart 2007.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 29 maart 2007 zijn
geagendeerd.

3. Commissie-agenda april 2007.
Het college bespreekt de agenda voor de vergadering van de commissie AZ
van 4 april 2007.

4. Inrichting Gemeentelijk Commando Centrum.
Het college stemt in met de aanpassing van de Raadsledenkamer respectievelijk de kamer van de directeur bedrijfsvoering ten behoeve van de rampenbestrijding.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Ontwerp reconstructie Edelweissstraat.
Het college neemt kennis van de gehouden inspraak en gaat akkoord met het
reconstructievoorstel voor de Edelweissstraat.

2. Wet inburgering mandatering en voorbereidende werkzaamheden.
Het college neemt kennis van de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Wet Inburgering en besluit tot mandatering, van een aantal bevoegdheden ter uitvoering daarvan.

3. Jeugdbeleid
Het college biedt het visiedocument “Jeugdbeleid gemeente Son & Breugel” ter vaststelling door de gemeenteraad in april aanstaande aan.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Verzoek aankoop grondstrook.
Het college besluit het verzoek om een stuk grond aan te mogen kopen, grenzend aan eigen perceel, aan de Hendrik Veenemanstraat af te wijzen.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Het Nieuwe Woud
1. Het college stemt in met het plan van aanpak voor de ontwikkelingsstrategie voor
Het Nieuwe Woud.
2. Het college legt de ontwikkelingsstrategie ter kennisname voor aan de commissie
Grondgebiedzaken in haar vergadering van 23 april 2007.

2. Uitbesteding en mandatering milieucontroles MDRE
Het college besluit –in principe- om de bevoegdheden ten aanzien van de controle en toe-zichttaken op het gebied van de Wet milieubeheer te mandateren aan de Regionale Milieu-dienst.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging raadsconferentie Regionale Agenda Zuidoost-Brabant
De burgemeester en de wethouders wonen de raadsconferentie Regionale Agenda
Zuidoost-Brabant op 1 mei 2007 bij.

2. Uitnodiging 25-jarig jubileum KBO-afdeling Breugel
De burgemeester woont de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de
Katholieke Bond voor Ouderen in Sporthal de Bongerd bij.

3. Uitnodiging afscheidsreceptie gedeputeerde Van Vugt
De burgemeester woont de afscheidsreceptie op 17 april 2007 van dhr. Drs. P.A. van Vugt in het provinciehuis bij.

4. Uitnodiging Bedrijvenbeurs Ekkersrijt
Wethouder Verschelling woont de bedrijvenbeurs Ekkersrijt op dinsdag 8 mei 2007, georgani-seerd door Ondernemersvereniging Ekkersrijt, bij.

5. Uitnodiging golftoernooi “Ekkersrijt Open”
De burgemeester en wethouder Starmans wonen het golftoernooi o.a. georganiseerd door Ondernemersvereniging Ekkersrijt, op dinsdag 4 september 2007 bij.

6. Uitnodiging Embedded House
Het college is verhinderd, en woont de officiële opening op 3 april 2007 van
Embedded House te Eindhoven niet bij.

7. Uitnodiging informatieavond Kunstproject A-50
De gemeente-secretaris woont de informatieavond “Kunstproject A-50”, welke gehouden wordt in het gemeentehuis te Veghel op woensdag 18 april 2007 bij.