Besluitenlijst 27 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 20 mei 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Vervulling vacature verkeerskundig medewerker. Het college benoemt de heer H. Smits in de functie van verkeerskundig medewerker overeenkomstig de aangegeven voorwaarden. 3. Arbojaarverslag 2002. Het college van B&W neemt kennis van het Arbojaarverslag 2002. 4. Raadsvergadering 28 mei 2003. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 28 mei zijn geagendeerd. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Aanvraag om bouwvergunning/ verzoek om vrijstelling voor de bouw van 10 appartementen en 4 patiowoningen op Hendrik Veenemanstraat 20, 22 en 24 t.n.v. Le B'oeuf vof. Het college legt het concept-raadsvoorstel voor aan de commissie GZ op 2 juni 2003 en aan de raad op 3 juli 2003. 2. Werkgroep Verkeer. Het college neemt kennis van de notulen van de werkgroep verkeer van 15 mei 2003. 3. Afwikkeling schadeclaim Heistraat - Markt. 1. Van besluit van GS d.d. 11 maart 2003 inzake schadeclaim Cooymans wordt kennis genomen. 2. Er wordt ingestemd met gemeentelijke bijdrage in kosten schadeclaim Cooymans. 3. Kosten gemeentelijk bijdrage worden ten laste van reserve nog nader aan te wijzen bestemmingen gebracht 4. Bezwaarschrift bouwvergunning. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, besluit het college een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De bouwvergunning voor de uitbreiding van een woning wordt gehandhaafd onder aanvulling van hetgeen is gesteld in het verweerschrift. 5. Stilleggen bouwwerkzaamheden aan de Nieuwstraat te Son. Het college besluit om de bouwvergunningsplichtige bouwwerkzaamheden stil te leggen. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Verplaatsingsonderzoeken Van den Anker. Het college stemt in met de onderzoeken door Deloitte en Touche resp. DTZ Zadelhoff. Ingekomen stukken 1. Kwaliteitstest Brandbestrijding 14 juni 2003. Het college is verhinderd tijdens de jaarlijkse kwaliteitstest Brandbestrijding op 14 juni 2003, maar wenst de brandweer veel succes. Datum en tijd: zaterdag 14 juni overdag om 19.30 uur prijsuitreiking. Locatie kwaliteitstest: brandweerkazerne, Isegrim 5 in Bladel Locatie prijsuitreiking: gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert 2. Afscheidsreceptie dhr. en mevr. Van de Loo, directie La Sonnerie. De gemeentesecretaris bezoekt de afscheidsreceptie van Annie en Wim van de Loo, La Sonnerie. Datum en tijd: 6 juni 2003, 18.30-22.00 uur. Locatie: La Sonnerie 3. Uitnodiging dhr. M. Bruinsma, directeur Provincie Noord-Brabant. De gemeentesecretaris woont de afscheidsreceptie van Meine Bruinsma, secretaris en algemeen directeur Provincie Noord-Brabant bij. Datum en tijd: dinsdag 1 juli, 17.00 - 18.30 uur Locatie: Provinciehuis