Besluitenlijst 27 november 2012

Portefeuille: burgemeester

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

Bezuinigingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Het college:

 1. neemt kennis van de bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
 2. besluit om opgestelde raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Inhuur De Haan MAC.

Het college besluit om de Haan Management Advies en Coaching in 2013 in te huren voor het projectleiderschap Sonniuspark en centrumprojecten, in de lijn van de afspraken in 2012 en behoudt zich in de overeenkomst het recht voor om bij vermindering van de werken ook de opdracht evenredig aan te passen.

SRE POHO'S 28-11-2012 Agenda.

Het college neemt kennis van de agenda's voor de SRE portefeuille- overleggen van 28 november as. en de vakadviezen hierover, en geeft zienswijzen college mee aan vertegenwoordigers die namens de gemeente Son en Breugel in de diverse overleggen deelnemen.

Portefeuille J.P. Frenken

Sterrenschool; voortgang en goedkeuring VO-fasedocument.

Het college neemt kennis van:

 1. De voortgang van het Sterrenschoolproject,

Het college besluit in te stemmen met:

 1. het Voorlopig Ontwerp - fase document
 2. de beantwoording van de vragen gesteld door de stuurgroep
 3. de financiële uitwerking van de huurconstructie met in achtneming van de uitkomsten van de second opinion.

Meerkosten verwijderen asbest in Bs De Sonnewijzer.

Het college besluit in te stemmen met de meerkosten van € 3.210,38 voor de verwijdering van het asbest in het stookhok van basisschool De Sonnewijzer en dit bedrag te dekken uit het budget onderhoud bijzonder onderwijs.

Communicatieplan wijkbeheer.

Het college neemt kennis van het communicatieplan horende bij de ontwikkelingen en veranderingen bij het wijkbeheer in de buitendienst vanaf 1-1-2013.

StaVaZa (Intentieovereenkomst) WoZoCo-school Breugel.

Het college neemt kennis van het feit dat partijen (Domein, De Archipel, PlatOO en de gemeente) gekomen zijn tot het uitspreken van de gezamenlijke doelstelling om te komen tot realisatie van 36 PG-plaatsen in combinatie met een school in Breugel en gaat ermee akkoord dat deze doelstelling in een intentieovereenkomst in 2012 wordt vastgelegd.

Beleidsregel Wet Damocles.

Het college stemt in met de beleidsregel Wet Damocles. De burgemeester stelt de beleidsregel daarna vast en trekt de voorgaande beleidsregel in. Deze was door hem op 28 november 2003 vastgesteld.

Aanlijngebod gevaarlijke hond.

Het college besluit de hond, vermoedelijk van het ras Amerikaanse Stafford en in eigendom van betrokkene, ingeschreven in perceel Talmastraat te Son en Breugel:

 1. aan te wijzen als gevaarlijk;
 2. de hond te alle tijden en op iedere plaats kort aan te lijnen.

Besluit is op basis van artikel 2.64 a van de Algemene Plaatselijke Strafverordening.

Portefeuille: R. Visser

Beroepsprocedure bestemmingsplan "Son Midden; Vinklaan 2"/ Bijna Thuis Huis.

Het college:

 1. neemt kennis van de uitspraak d.d. 1-11-12 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij het verzoek om voorlopige voorziening inzake het bestemmingsplan Son Midden; Vinklaan 2 van dhr. Zenden is afgewezen;
 2. neemt kennis van de actuele stand van zaken ten aanzien van de beroepschriften in deze zaak;
 3. brengt de raad op de hoogte middels een tekst in de RIB.

Vervolg woningbouwproject Akkerpad.

Het college besluit ontwikkelaar Hendriks Coppelmans een laatste bod te doen om te komen tot realisatie van het woningbouwproject Akkerpad.
De toe te zenden conceptbrief, waar het bod in is verwoord, vast te stellen.

De Bontstraat 2 - planschadeverhaalsovereenkomst.

Het college besluit:

 1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van oprichten van een woonhuis en het plaatsen van een erfafscheiding op een perceel aan de Bontstraat 2 te Son;
 2. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschade-verhaalsovereenkomst heeft ondertekend.