Besluitenlijst 27 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 27 september 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 20 september 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Raadsvergadering d.d. 29 september 2005.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van
29 september 2005 zijn geagendeerd.

3. Invulling vacature afdelingshoofd Ruimte en Wonen.
Het college benoemt dhr. G. Koops als afdelingshoofd Ruimte en Wonen op basis van de in het voorstel aangegeven voorwaarden.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Overdrachtsdossier Kloppend Hart.
Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken van het overdrachtsdossier én het verslag van de bespreking over de stand van zaken overdrachtsdossier.

2. Nadeelcompensatiecommissie.
Het college besluit:
- te benoemen tot lid van de adviescommissie als bedoeld in de Nadeelcompensatieveror-dening gemeente Son en Breugel 2003 de heren E. Compeer, W. Waarma en W. van der Velden en tot secretaris de heer F. den Hengst;
- het presentiegeld m.b.t. genoemde commissie te bepalen op € 185,-- per vergadering voor de voorzitter, en op € 160,-- per vergadering voor de overige leden.

3. Tarieven diverse belastingen 2006-2008.
College neemt de voorgestelde verhogingen van de diverse gemeentelijke belastingen c.q. heffingen over binnen de conceptbegroting 2006-2009 (raadsbehandeling begroting 3 novem-ber a.s.).

4. Managementrapportage najaar 2005.
Het college besluit om de raad kennis te laten nemen van de managementrapportage najaar 2005, tevens besluit het college om de raad voor te stellen in te stemmen met de uit de managementrapportage voortvloeiende (financiële) gevolgen.

5. Begroting 2006-2009.
College gaat akkoord met de conceptbegroting 2006-2009 en legt deze begroting ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

6. Exploitatieopzet Kloppend Hart 2005.
Het college besluit ter zake van het project Kloppend Hart aan de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de geactualiseerde exploitatieopzet;
2. kennis te nemen van de dekkingsmiddelen;
3. de benodigde kredieten voor diverse deelprojecten beschikbaar te stellen.

7. Boerderijsplitsing Keske 8 versus
Het college verleent in principe medewerking aan de boerderijsplitsing op Keske 8 te Breugel.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Tijdsplanning renovatie Bongerd.
Het college neemt kennis van de tijdsplanning voor de renovatie van de Bongerd en neemt verder de volgende besluiten:
1. De technische werkomschrijving en het toezicht op de werkzaamheden onderbrengen bij één bedrijf en enkelvoudig aanbesteden;
2. De werkzaamheden betreffende de luchtbehandelingsinstallatie meervoudig aanbesteden bij gespecialiseerde bedrijven;
3. Het verzoek van Dansvereniging Avanti tot verplaatsing van een muur in het voormalig Kruisgebouw niet honoreren.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging heropening Braecklant.
De burgemeester en wethouder Bergmans wonen de heropening van het gemeenschapshuis Braecklant bij.
Datum/tijd: zondag 9 oktober 2005, 12.00 uur
Locatie: Braecklant, Amerikalaan 2 Son