Besluitenlijst 28 februari 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 28 februari 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 21 februari 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Aftopping FPU Gemeenten.
Besloten wordt tot wijziging van de CAR-UWO conform de aanbeveling van het LOGA in circulaire d.d. 20 februari 2006, LBR. 06/35.

3. Arbojaarplan 2005 / uitgevoerde activiteiten 2005.
Het college neemt kennis van het Arbojaarplan / jaarverslag 2005.

4. SWOT-analyse centrum Son.
Het college neemt kennis van het eindrapport "SWOT-analyse centrum Son" opgesteld door ETIN-adviseurs en stemt in met het onderzoeken van mogelijke vervolgacties.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verkoop B-kavel Hendrik Veenemanstraat.
Het college besluit kavel 21 te verkopen

2. Verkoop B-kavel Hendrik Veenemanstraat.
Het college besluit kavel 3 te verkopen.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Resultaat inkomensdeel Wet Werk en Bijstand.
Het college spreekt waardering uit voor de eerste behaalde resultaten van de intensieve reïntegratie-aanpak.

2. Finale afwikkeling Lokaal Loket in Ahoed 17 Septemberplein.
Ter effectuering van het collegebesluit van 23 december 2005 - het realiseren van het lokaal loket in de Ahoed -, stemt het college in met de voorwaarden die woningcorporatie Domein stelt aan de verhuur van de ruimte in de Ahoed,

3. Deelname Z-project.
Advies: Het college besluit, op verzoek van het Platform Cliëntenparticipatie WMO Son en Breugel i.o., deel te nemen aan het Z-project; belang bij een collectieve (zorg)vraag. De ge-meente Son en Breugel zal subsidieaanvraag indienen bij de provincie Noord Brabant.

4. Beslissing op bezwaar CVV.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot omzetting van de finan-ciële tegemoetkoming in de vervoerskosten naar Mobitaxx wordt gehandhaafd.

5. Bezwaarschrift collectief vervoer (CVV).
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot omzetting van de individuele financiële tegemoetkoming naar CVV (collectief vervoer) blijft in stand.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Opdracht na aanbesteding Bizob kolken reinigen en rioolinspectie.
Het college neemt kennis van het resultaat van de gezamenlijke aanbesteding door het inkoopbureau BIZOB terzake het reinigen van kolken en inspecteren riolering. Namens het college worden voor beide werken de noodzakelijke opdrachten verstrekt.

2. Bosgebied West, reparatieherziening Golfbaan.
Het college besluit in te stemmen met de beoordeling van de tegen het vaststellingsbesluit ingediende bedenkingen.


Ingekomen stukken

1. Benoeming burgemeester stuurgroep "Gemeentelijke dienstverlening".
Het college neemt kennis van de benoeming van de burgemeester in de stuurgroep "Gemeentelijke dienstverlening" van het VNG.