Besluitenlijst 28 januari

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2003.
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 21 januari 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Raadsvergadering 30 januari 2003. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 30 januari 2003 zijn geagendeerd. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Aanbesteding bouwrijp maken 1e fase 17 Septemberplein (Domein) Het college van burgemeester en wethouders besluit het bouwrijp maken van de 1e fase 17 Septemberplein op te dragen aan KWS, te Son. Het betreft het gedeelte voor de huisartsenpraktijk en de appartementen erboven. 2. Richtlijnen trajectstudie / Milieueffectrapportage BOSE. Het college neemt kennis van de "Richtlijnen voor de trajectnota/MER BOSE" alsmede het voorstel aan de Regioraad tot het vaststellen van de richtlijnen. 3. Ontwikkelen Multifunctioneel gebouw. Het college van burgemeester en wethouders besluit de commissie gz in haar vergadering van 3 februari het voorstel voor te leggen: 1. te starten met de voorbereiding van het MFG door in samenwerking met Domein te komen tot de architectenselectie dmv successievelijk een visiepresentatie met 8 architecten en een meervoudige opdracht voor 3 architecten; 2. in te stemmen met het feit dat de definitieve prijsstelling van de 18 huurappartementen wordt meegenomen in een integrale afweging van de woonmarktontwikkeling in de gemeente die in de vergadering van de commissie gz van maart zal worden voorgelegd; 3. De commissie bz uitnodigen te starten met de meningsvorming over de invulling van de ruimte die resteert op de begane grond, na verplaatsing van de openbare bibliotheek, op basis van het bijgevoegde commissievoorstel. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Subsidie muziekonderwijs Het college stelt een schriftelijke reactie vast op enige vragen die Harmonie Pro Honore heeft gesteld over de subsidiëring van de opleiding van de eigen leerlingen. 2. Aanvraag voor een woningaanpassing waarvan de kosten beduidend meer bedragen dan € 20.420,11 (voorheen f45.000). 1. Het college handhaaft het besluit van 5 september 2002 tot het plaatsen van een tijdelijke unit; 2. Het college besluit over te gaan tot betaling van een unit bij firma De Meeuw uit Oirschot, ten behoeve van belanghebbende onder toepassing artikel 1.2 lid 1 aanhef en onder c Vvg; 3. Het college besluit aannemersbedrijf Lavrijssen uit Son opdracht te geven de bouwkundige voorbereidingen aan de woning van belanghebbende uit te voeren. Ingekomen stukken 1. Praktijkdag "Bestuur in de Buurt" Wethouder Bergmans en wethouder Van Ommen nemen deel aan de in opdracht van BZK en VNG georganiseerde praktijkmiddag "Bestuur in de Buurt". Tijdens deze middag staan de praktijkervaringen met wijk- en gebiedsgericht werken centraal en ligt de nadruk op informa-tievergaring en ervaringsuitwisseling. Locatie en tijdstip: Dorinth Hotel Eindhoven, Vestdijk 46 te Eindhoven, op donderdag 20 maart 2003, van 12.30 tot 17.00 uur 2. Uitnodiging receptie Dommelsoppers. Wethouder Van Ommen bezoekt de receptie van CV de Dommelsoppers. Locatie en tijdstip: Residentiegebouw Oase, Dommelstraat 10a in Son en Breugel, Zondag 2 februari 2003, van 14.00 tot 17.00 uur.