Besluitenlijst 28 juni 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 28 juni 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 juni 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvergadering d.d. 29 juni 2006
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 29 juni 2006 zijn geagendeerd.

3. Keuze huis-aan-huisblad gemeentelijke informatie
Het besluit is aangehouden. De aanbieders worden voor 1 juli hiervan in kennis gesteld.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Subsidie stageplaatsen
Het college besluit om aan de Stichting Welzijn een subsidie van € 4.180,- toe te kennen in de kosten van stageplaatsen voor jeugd- en jongerenwerk en peuterspeelzaalwerk.
Verder besluit het college om de datum voor het indienen van een subsidieverzoek op basis van de Beleidsregels Bekostiging Stageplaatsen te verschuiven van 1 februari naar 1 april.

2. Raamovereenkomst WSD
Het college neemt kennis van de beëindiging van de raamovereenkomst met WSD te Boxtel aangaande de begeleiding van gesubsidieerde arbeid en heeft de intentie met de WSD nieuwe afspraken te maken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Positionering Lokaal Loket
Het college besluit om de informatie, advies –en ondersteuningsfunctie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, onder te brengen in de ruimte in de Ahoed aan het 17 Septemberplein. Na de verhuizing van de Zorgcentrale naar deze ruimte zal het lokaal loket aldaar (door)ontwikkeld worden in samenwerking met andere partners.

2. Legesheffing vrijstelling artikel 19 lid 2 WRO – B-kavels Hendrik Veenemanstraat
Het college besluit:
1. ten behoeve van de realisering van de twee onder één dak woningen aan de Hendrik-Veenemanstraat (zgn. B-kavels) geen leges t.b.v. de te verlenen vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO te heffen en
2. de reeds in rekening gebrachte leges t.b.v. de vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO te restitueren.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Strategische gebiedsuitwerking A2-zone
Het college besluit in te stemmen met een financiële bijdrage in de ontwikkeling van de strategische gebiedsuitwerking A2-zone van €4000,=;

2. Communicatie Sonniusdriehoek
Het college besluit:
 Goed Werk Communicatie opdracht te verlenen tot het ontwikkelen van de huisstijl voor het project Sonniusdriehoek;
 Goed Werk Communicatie opdracht te verlenen de gemeente Son en Breugel te ondersteunen in het communicatietraject.

3. Bouwvergunning De Vloed
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Gelet op het feit dat het betreffende bestem-mingsplan inmiddels ouder dan 10 jaren is, wordt de benodigde vrijstelling thans verleend met toepassing van artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het (oorspronkelijke) besluit van 1 maart 2005 wordt herroepen.