Besluitenlijst 28 juni

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 28 juni 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 21 juni 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Statutenwijziging Stichting Parkmanagement.
Het college verleent goedkeuring aan de voorgestelde wijziging van de statuten van de Stichting Parkmanagement Ekkersrijt.
Aanvullend besluit het college in te stemmen met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden voor SPM: de heer H. Dinkelberg en J. Bongers.

3. Raadsvergadering d.d. 30 juni 2005.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 30 juni 2005 zijn geagendeerd.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Grondverkoop Kalliste.
Burgemeester en wethouder besluiten in te stemmen met de extra grondverkoop; eveneens wordt er mee ingestemd, dat Kalliste het plandeel geheel woonrijp zal maken en de in de exploitatieberekening gecalculeerde kosten ad € 151.875,-- te vergoeden.

2. Anti-ramkraakvoorziening winkels centrumgebied.
Het college van burgemeester en wethouder besluit:
1. in te stemmen met de in deze nota voorgestelde maatregelen;
2. de winkeliers hierover te informeren;
3. de kosten van € 20.000,-- meenemen binnen de exploitatie KH.

3. Projectleiding Kloppend Hart / Sonniusdriehoek.
Het college neemt kennis van de stand van zaken inzake de afbouwwerkzaamheden Kloppend Hart d.d. 20 juni 2005.

4. Overlast motoren Gentiaanlaan.
Het college besluit geen infrastructurele maatregelen te treffen om de overlast van motoren fysiek te voorkomen.

5. Accountantsverklaring.
1. Het college neemt kennis van de accountantsverklaring jaarrekening 2004 en het rapport van bevindingen controle jaarrekening 2004;
Het college geeft opdracht voor een actieplan voor het wegnemen van de tekortkomingen.
6. 05.0013322 Aanschaf applicatie GWS4all W&S.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de aanschaf en implementatie van de applicatie GWS4all van leverancier Centric ten behoeve van de ondersteuning van het taakveld sociale zaken binnen de afdeling W&S.
2. Akkoord te gaan met een eenmalige investering van € 75.300,-- en structurele kosten van € 22.300,-- per jaar. Deze kosten zijn opgenomen in de begrotingen van 2005 en 2006.
3. De verdere uitbouw van de samenwerking met de gemeente Nuenen op het terrein van sociale zaken, met een gezamenlijke taakuitvoering binnen de backoffice-administratie als uiteindelijke doel, te betrekken bij de algemene oriëntatie op samenwerking (verantwoordelijkheid directie).

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Europese aanbesteding inzameling huishoudelijk afval.
Het college stemt in met de inhoud van bijgevoegd bestek inzake een Europese aanbesteding voor de inzameling van het huishoudelijk restafval, Gft en Kca in Son en Breugel.

2. Populieren hertenkamp Dommeldal.
Het college stemt in met de gekozen aanpak herplant Populieren nabij
hertenkamp Dommelpas.

3. Aanleg skatebaan.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. Vrijstelling te verlenen ex art. 17 WRO voor de aanleg van een skatebaan overeenkomstig bijgevoegd besluit;
2. Met de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te starten nadat het besluit bekend is gemaakt aan de indiener van de zienswijze, alsmede gepubliceerd is in weekblad De Brug.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging ICT Route 2010 / Van Kenniswijk naar Brainport.
Het college is verhinderd het congres ICT Route 2010 te bezoeken.
Datum en tijd: donderdag 7 juli 2005, 10.30 - 18.00 uur
Locatie: High Tech Campus Eindhoven

2. Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt. O&F
De burgemeester en de secretaris bezoeken de lunchbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt.
Paul Haarhuis is spreker.
Datum en tijd: donderdag 7 juli, 11.45 - 13.30 uur
Locatie: Communicatiepunt Ekkersrijt