Besluitenlijst 28 mei 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 28 mei 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 mei 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Adviezen commissie Algemene zaken 22 mei 2013.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Algemene zaken van 22 mei 2013.

3. Voorbereiding nieuwe organisatie Son en Breugel 1 januari 2014

Het college stelt het concept raadsvoorstel vast om een bedrag van € 300.000,-- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de nieuwe organisatie Son en Breugel per 1 januari 2014 en het bedrag te dekken uit de reserve vrije bestedingsruimte en dit te verwerken middels de 10e begrotingswijziging 2013.\

Portefeuille: R. Visser

1. Kadernota 2013-2017

Het college stemt in met de concept kadernota 2013 -2017, het raadsvoorstel inclusief de 9e begrotingswijziging en biedt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan voor zijn vergadering van 20 juni 2013.

2. Nota Activering, waardering en afschrijving

Het college stemt in met de inhoud van de nota Activering, waardering en afschrijving en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

3. Digitale informatievoorziening milieu en afval (DeAfvalApp)

Het college neemt kennis van de opdrachtbevestiging aan BowTie voor de implementatie van een Afvalapp

4. Principeverzoek Sonse Brouwershaven

Het college besluit om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek Sonse Brouwershaven.

5. Adviezen van de commissie Burgerzaken 21 mei 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken van 21 mei 2013.