Besluitenlijst 28 oktober

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 21 oktober 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Straatnaamgeving. Het college besluit het huisartsencentrum, apotheek, appartementen te nummeren aan het 17 Septemberplein. 3. Raadsvergadering 30 oktober 2003. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 30 oktober zijn geagendeerd. 4. Beperkte gemeentegrenscorrectie gemeente Best. Het college besluit: - akkoord te gaan met voorgestelde beperkte gemeentegrenscorrectie met de gemeente Best vanuit overwegingen van openbare orde en veiligheid; - de vervolgprocedure hiervoor in overleg met de gemeente Best in gang zetten via de afdeling JBZ. 5. Begrotingswijzigingen SRE. Het college stemt in met de begrotingswijzigingen van het SRE. De brief aan het SRE wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de commissie AZ. De commissie wordt gevraagd haar standpunt tijdens de vergadering van 5 november as. kenbaar te maken. Het incidentele voordeel van deze wijziging wordt verwerkt in de marap / jaarrekening 2003. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Bezwaarschrift bouwvergunning 17-Septemberplein. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften wordt bezwaarmaker niet-ontvankelijk verklaard in het bezwaar tegen de vestiging van een huisartsencentrum op het 17-Septemberplein. Voor het overige wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard en wordt de bouwvergunning voor het complex op het 17-Septemberplein gehandhaafd onder aanvulling van hetgeen is gesteld in het verweerschrift. 2. Kavels Hendrik Veenemanstraat. 1. Het college besluit door middel van dit voorstel de raad een definitief besluit te laten nemen over de uitgifte van de kavels aan de Hendrik Veenemanstraat 2. Het college besluit C. Kalliste te selecteren voor de verdere uitwerking van hun ontwikkelingsvisie voor de kavels. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Bezwaarschrift tegen afwijzing bijzondere bijstand. Advies: Overeenkomstig het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften verklaart het college het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond. Het bestreden besluit tot afwijzing van een verzoek om bijzondere bijstand wordt gehandhaafd. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. BMF en het Breugels Broek. Het college besluit het verslag van het overleg voor kennisgeving aan te nemen. Ingekomen stukken 1. Afscheidsreceptie ing. P.M. Maas. Het college is verhinderd de afscheidsreceptie van dhr. ing. P.M. Maas, wethouder Economie en Dienstverlening gemeente Deurne, bij te wonen. Dhr. Maas is per 17 november a.s. benoemd tot burgemeester van de gemeente Sint-Oedenrode.