Besluitenlijst 28 september

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van B en W van 28 september nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 28 september 2004

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 21 september 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Raadsvergadering 30 september 2004.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 30 september 2004 zijn geagendeerd.

3. Kassa's en kasgelden.
Het college stemt in met het voorstel om alle loketten te voorzien van kassaladen, kasregistersoftware en pinautomaten. Tevens stemt zij in met voorstel om een nieuwe procedure voor het verwerken van de kasgelden in te voeren.

4. Toekomstvisie.
Streven van het college is vóór het zomerreces 2005 door de Raad de toekomstvisie te laten vaststellen, inclusief de formulering van te nemen vervolg-(uitwerking-)stappen. Ter voorbereiding daarvan al het college in oktober 2 dagedelen besteden om een (mild) richtinggevend standpunt te formuleren over de 5 kernthema's. Secretaris zal adviseren over de ambtelijke ondersteuning daarbij (benevens projectleider E. de Bruin). De novembermaand zal benut worden om de standpunten redactioneel uit te werken en (extern) te toetsen. Het resultaat ervan zal (incl. een communicatievoorstel in het verlengde van het advies van Marion v.d. Voort) in december in de raad worden besproken, zodat in het voorjaar de inhoudelijke afronding kan plaatsvinden. Met het voorgaande wordt tegemoetgekomen aan de wens (zowel voor het externe als het interne proces) genoeg tijd te nemen om tot een adequaat besluitvormingsproces te komen. Het voorgaande zal in een beknopt procedurevoorstel worden voorgelegd aan de commissie algemene zaken (oktober). Daarin tevens op te nemen financiële stand van zaken en eventuele noodzaak aanvullend krediet. De afrondende fase 1 - notitie van Ecorys zal als bijlage worden meegezonden.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Nota Kaders - RVVP (regionaal verkeers- en vervoersplan)
Het college besluit:
1. de Nota Kaders RVVP ter kennisname aan te nemen;
2. de Nota Kaders RVVP als discussiestuk aan de commissie GZ (4 oktober 2004) voor te leggen;
3. concept-brief (04.14313) als gemeentelijke reactie aan het SRE toe te sturen.

2. Concept Trajectnota/MER Bose Ontwerprapport.
Naar het oordeel van het college hebben de voorgelegde varianten onvoldoende probleem-oplossend en/of landschap ontziende kwaliteit, ook al gelet op de noodzakelijke investering. Het college staat een robuuste verkeersprobleemoplossende variant voor die het landschap niet aantast.
Concept-brief wordt ter kennisname aan de commissie GZ (4 oktober 2004) en raad (21 oktober 2004) voorgelegd en vervolgens aan het SRE als gemeentelijke reactie toegestuurd.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Prioriteitenstelling t.b.v. PRUP (monumentenzorg).
Het college dient bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant de prioriteitenlijst in voor het restauratieprogramma 2004 - 2009.

Ingekomen stukken

1. Kwaliteitstest Hulpverlening Brandweervereniging Regio Eindhoven.
De burgemeester bezoekt de prijsuitreiking van de jaarlijkse kwaliteitstest Hulpverlening van de Brandweervereniging Regio Eindhoven op 9 oktober 2004 in Best.

2. Uitnodiging jubileum seniorenorkest Sonore.
Het college is verhinderd het 12,5 jarig jubileum van het Senioren Orkest "Sonore" op 29 oktober 2004 bij te wonen.

3. Uitnodiging PinkRoccade Civility.
Het college is verhinderd de Algemene Ledenvergadering en de Kennisbeurs van de Gebruikersvereniging PinkRoccade Civility op 13 oktober bij te wonen.

4. Uitnodiging provincie 'Regisseer uw eigen energieproject!'.
Het college is verhinderd het Brabants Energietheater "Regisseer uw eigen energieproject!' op 20 oktober 2004 bij te wonen.