Besluitenlijst 29 april

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 april 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 22 april 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Ontslag mevrouw B. Bonekamp. Het college besluit mevrouw B. Bonekamp, medewerkster afdeling Onderwijs en Welzijn, overeenkomstig haar verzoek met ingang van 1 mei 2003 eervol ontslag te verlenen, onder dankzegging voor de langdurig aan de gemeente bewezen diensten. 3. Nota ziekteverzuim 2003. Het college stelt de nota ziekteverzuim 2003 vast inclusief het daarbij horende verzuimprotocol. 4. Arbojaarplan. Het college stemt in met het Arbojaarplan 2003, inclusief het plan van aanpak. 5. IZA Bedrijfszorgpakket. Het college besluit tot aansluiting bij het IZA Bedrijfszorgpakket. 6. Faciliteiten OR. Het college neemt kennis van de gemaakte afspraak ten aanzien van de tijdsbesteding voor OR-werkzaamheden. 7. Raadsvergadering 1 mei 2003. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 1 mei zijn geagendeerd. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verzoek om vrijstelling en aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van appartementen en een huisartsencentrum op perceel 17 Septemberplein ong. Het college besluit om met toepassing van artikel 19 lid 1 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Traverse e.o. en bouwvergunning te verlenen t.b.v. de realisering van appartementen en een huisartsencentrum op perceel 17 Septemberplein ong. Het college verzendt een afschrift van het besluit aan de raadsleden en GS. 2. Deelstudie verkeer - Masterplan bedrijventerrein Ekkersrijt. Het college neemt kennis van de deelstudie verkeer van het Masterplan Bedrijventerrein Ekkersijt. Het college stelt verder vast dat in het kader van het actieprogramma het Industrieschap als verantwoordelijk trekker een onderzoek naar de gehele verkeersstructuur op Ekkersrijt laat verrichten