Besluitenlijst 29 augustus 2006

Openbare Besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 29 augustus 2006BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 augustus 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Keuze huis-aan-huisblad publicatie gemeentelijke informatie.
Het college besluit in te gaan op de aanbieding van Forum. Voorwaarde erbij is dat op de voorpagina vermeld wordt op welke pagina het gemeentenieuws is afgedrukt. De twee andere aanbieders (Brug en Ons Dorp) worden uitgenodigd onder dezelfde condities (€ 150,- per pagina en voorpaginavermelding) met gemeente een publicatiecontract te sluiten. Betrokken bladen (en raadsleden) wordt nog heden de besluitvorming gemeld en nader toegelicht.

3. Voorstel bestuursrapportage I&A aan Cie AZ.
Het college besluit:
 Kennis te nemen van bijgaande bestuursrapportage over de uitvoering van het I&A-werkplan 2005-2008;
 Akkoord te gaan met deze vorm van bestuursrapportage;
De bestuursrapportage voor te leggen aan Commissie AZ.

4. GBT-oefening.
Het college maakt nadere afspraken over de te houden oefening voor het gemeentelijke beleidsteam (rampenorganisatie).

5. Nieuwe mandatenlijst.
Het college en de burgemeester (ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft) mandateert de directie voor de onderwerpen zoals genoemd in de voorgelegde mandatenlijst, m.d.v. dat nieuwe regeling per 1 oktober 2006 ingaat en de directie gevraagd wordt nog een aantal uitwerkingen aan het college voor te leggen.

6. Raadsvergadering d.d. 31 augustus 2006.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 31 augustus 2006 zijn geagendeerd.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Modernisering WSW.
Het college neemt kennis van het uitstel van de wetswijziging modernisering Wsw (naar 1 januari 2008) en informeert hierover de commissie BZ

2. Grondruil Waterschap.
Het college stemt in met voorgestelde (kleine) grondruil.


3. Bezwaarschrift kapvergunning.
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De kapvergunning voor een grove den in een achtertuin aan de dr. Berlagelaan blijft ongewijzigd in stand.

4. Bezwaarschrift.
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. De aanlegvergunningen d.d. 10 januari 2006 en 12 april 2006 blijven in stand.

5. Bezwaarschrift tegen aanlegvergunning.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften een bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. De aanlegvergunning voor het kappen van 1 zomereik en een schijnacacia blijft in stand.

6. Bezwaarschrift.
In afwijking van het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot afwijzing van het verzoek tot vergoeding van de kosten van een training wordt gehandhaafd onder aanvulling van de motivering.

7. Overeenkomst achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Het college besluit extra borg (achtervangpositie) te staan voor een door woningstichting Domein bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) aangetrokken geldlening groot
€ 1.724.364,82.

8. Bibliotheekcommissie – businessplan.
Het college besluit om een businessplan te laten opstellen door Horec-Advies ten behoeve van de multifunctionele ruimte in de nieuwe bibliotheek aan het Kerkplein.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Renovatie De Bongerd.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde extra werkzaamheden ten laste van het eerder beschikbaar gestelde krediet en vraagt separaat te rapporteren hoe het beste omgegaan kan worden met (administratieve verwerking) efficiëncyvoordelen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Masterplan Sonniusdriehoek.
Het college besluit:
1. behoudens een aantal redactionele aanpassingen wordt het Masterplan vastgesteld.
2. het Masterplan Sonniusdriehoek te agenderen op de agenda van de commissie GZ d.d. 11 september 2006 (bijlagen ter inzage / exploitatie-opzet vertrouwelijk bij portefeuillehouder) en;
3. het Masterplan Sonniusdriehoek ter vaststelling te agenderen in de vergadering van de gemeenteraad op 28 september 2006.
N.b.: De mogelijke naamgeving zal nog expliciet aan het college worden voorgelegd (externe presentatie 7 september a.s.).2. Bezwaarschrift.
Het college besluit conform een advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften:
1. de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren voorzover deze gericht zijn tegen het besluit van 1 juni 2004 en voor het overige ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit te herroepen en
4. vast te stellen dat de bouwvergunning op 1 mei 2006 van rechtswege is verleend.

3. Straatnaamgeving Rijksweg A50.
Het college besluit de benaming Rijksweg A50 formeel vast te stellen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging ABP Rendez-vous.
Het college woont het ABP Rendez-vous bij, georganiseerd door het Bestuur en de Directieraad van de Stichting Pensioenfonds ABP, niet bij.

2. Uitnodiging landelijke studiedag “Vooruit verdedigen”.
Het college woont de landelijke studiedag “Vooruit Verdedigen” niet bij.

3. Uitnodiging Prinsjesdaglezing d.d. 21 september 2006.
Burgemeester Gaillard, wethouder Starmans en wethouder Verschelling wonen de Prinsjesdaglezing bij, georganiseerd door Rabobank Nuenen-Son en Breugel.

4. Uitnodiging Regiodag SRE.
Wethouder Verschelling woont de Regiodag bij, georganiseerd door het SRE en burgemeester en secretaris gedeeltelijk.

5. Uitnodiging congres “Good public governance”.
Het college woont het congres “Good public governance” niet bij.

6. Uitnodiging startschot vernieuwing A2/A67.
Het college woont de officiële start van de bouwwerkzaamheden van de A2/A67 Randweg Eindhoven niet bij.