Besluitenlijst 29 januari 2013

Portefeuille: burgemeester

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

Convenant RIEC - LIEC.

Het college stemt in met:

 1. de samenwerking tussen overheidsdiensten in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit
 2. deze samenwerking te bekrachtigen door het ondertekenen van het convenant;
 3. het intrekken van het huidige convenant Vrijplaatsen waarmee het college op17 januari 2012 heeft ingestemd.

Vergaderverslagen Dommelvallei

Het college neemt het verslag van de vergadering van de stuurgroep van
8 januari 2013 en van de vergadering van het overleg van de drie colleges van Dommelvallei van 15 januari 2013,  voor kennisgeving aan.

Benoemen plaatsvervangend secretaris commissie voor bezwaar- en beroepschriften

Het college benoemt de heer mr. M.J.N.G. (Marc) Wilms tot plaatsvervangend secretaris van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, voor de duur dat hij op interim basis werkzaamheden voor de gemeente verricht.

Werkafspraken Bureau Bibob

Het college besluit

 1. in te stemmen met de werkafspraken tussen de gemeente Son en Breugel en het bureau BIBOB en deze te laten ondertekenen door het afdelingshoofd V&W;
 2. de gemeenteraad voor te stellen de kosten voor dit onderzoek ( € 500,--) als leges op te nemen in de legesverordening.

Adviezen Commissie Algemene Zaken d.d. 16 januari 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Algemene Zaken d.d. 16 januari 2013.


Portefeuille: R. Visser

Procedure ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied; Sonniuswijk 17".

Het college besluit:

 1. het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied; Sonniuswijk 17" vast te stellen;
 2. het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure: publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Aanmeldingsnotitie MER van Sweeberk BV voor vleeskuikenhouderij aan de Sonniuswijk 34 te Son en Breugel.

Het college besluit:

 1. Sweeberk B.V. vrijstelling te verlenen van de verplichting om een milieueffectrapport op te stellen ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een vleeskuikenhouderij aan Sonniuswijk 34 te Son en Breugel;
 2. Kennis te nemen van de resultaten van de besprekingen over de verplaatsing van het bedrijf op de locatie Sonniuswijk 5;
 3. Kennis te nemen van het rapport van de Commissie van Doorn.

VNG Ledenraadpleging financieel onderhandelaarsakkoord.

Het college besluit het onderhandelaarsakkoord voor kennisgeving aan te nemen.

Nieuwe toplaag sportvloer de Bongerd.

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de onhoudbare situatie aangaande de kwaliteit van de vloer;

En besluit:

 1. In te stemmen met het aanbrengen van een nieuwe toplaag op basis van een keuze uit twee offertes (beoordeling op kwaliteit, garantie en prijs);
 2. De kosten (geschat; € 15.000,00 - € 20.000,00) te dekken uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen). Via de marap kan de raad deze onttrekking van de reserve vaststellen.
 3. Wethouder dhr. R. Visser afdoeningsmandaat te verlenen.

Schriftelijke vragen VVD rond informatievoorziening Ekkersrijt-Saturn.

Het college stelt in de beantwoording van de vragen van de VVD over de informatievoorziening bestemmingsplan Ekkersrijt - Saturn vast.

Portefeuille J.P. Frenken

Verordeningen Wet werk en bijstand 2012.

Het college besluit om de raad voor te stellen om:

 1. de “Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive (2013)” per 1 april 2013 vast te stellen;
 2. de “Maatregelenverordening Wwb, Bbz 2004, Ioaw, Ioaz (2012)” per 1 april 2013 in te trekken.
 3. de “Maatregelenverordening WWB, Bbz 2004, Ioaw, Ioaz (2013)” per 1 april 2013 vast te stellen;
 4. het college verleent aan de directie het mandaat met bevoegdheid medewerkers van sociale zaken het opleggen van een bestuurlijke boete bij het schenden van de inlichtingenplicht uit te laten voeren.

Ingekomen stukken

Uitnodiging Boerenbruiloft Breugel.

Het college woont de Boerenbruiloft Breugel bij.
Datum/tijd: 12 februari 2013, 13.30 uur
Locatie: gemeentehuis/ de Vresselse hut.