Besluitenlijst 29 juli

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 juli 2003 BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 15 juli 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. CollegeBeschermingspolis. Het college stemt in met de aanmelding voor de CollegeBeschermingspolis bij Centraal Beheer Achmea. 3. Vaststelling afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord. Het college stelt de door het LOGA in de ledenbrief d.d. 17 juni 2003 voorgestelde arbeids-voorwaardelijke wijzigingen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2003 vast. 4. Vervulling vacature beleidsmedewerker onderwijs en welzijn. Het college benoemt mevrouw R. de Ruiter in de functie van Beleidsmedewerker Onderwijs en Welzijn. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Bezwaarschrift tegen bouwvergunningen tankstation Eindhovenseweg. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften verklaart het college respectievelijk het bezwaar niet-ontvankelijk en het bezwaar ongegrond. De bestreden bouwvergunningen worden gehandhaafd onder toevoeging van het voorschrift aan beide vergunningen dat de gevelbekleding en dakbedekking in zink dient te worden uitgevoerd. 2. Aanlegvergunning. Het college besluit: - Na het volgen van de bezwarenprocedure, bij geen bezwaar aanlegvergunning verlenen voor zowel het aanleggen van drainage conform ontwerpbeschikking; - De aanvrager hiervan conform ontwerpbrief op de hoogte te brengen. 3. Planschadeclaim Het college besluit om het conceptraadsvoorstel en conceptbesluit inzake de vergoeding van planschade te agenderen voor de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 1 september 2003 en de raadsvergadering van 25 september 2003. 4. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking d.d. 22juli 2003 wordt voor kennisgeving aangenomen. 5. Parkeerprobleem de Harlekijn. Het college besluit tot het plaatsen van paaltjes op het trottoir aan de zuidzijde van de Zandstraat, tussen de Buitenbrink en de Sparrenlaan, zodat voorkomen kan worden dat auto's op het trottoir geparkeerd worden. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Subsidie Vestzaktheater 2003 en situatie beheer. Het college besluit aan het Vestzaktheater een subsidie voor 2003 toe te kennen. Aan deze subsidie worden enige voorwaarden verbonden. Verder stemt het college in met het voornemen om wijzigingen aan te brengen in de beheerssituatie van de sociaal-culturele accommodaties. 2. Afwijzing aanvraag subsidie Hoighe Donce. Het college besluit om vocaal ensemble Hoighe Donce voor een subsidie voor 2004 af te wijzen. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Aanschaf 240 lt containers. Het college besluit over te gaan tot aanschaf van 200 240 lt containers. 2. Milieustraat / milieupas. Het college neemt kennis van de resultaten van het gebruik van de milieupas op de milieustraat. 3. Professionalisering handhaving. Het college: 1. Neemt kennis van de rapportage van de nulmeting met daarin de stand van zaken van de handhavingskwaliteit van de eigen handhavingstaak en deze bestuurlijk steunen; 2. Neemt kennis van de resultaten van de nulmeting van de overige handhavingspartners in Brabant; 3. Stemt in met het concept - verbeter - / projectplan. Ingekomen stukken 1. Afscheidsactiviteit en afscheidscadeau F. Houben. BO/jbz De VNG heeft het idee opgepakt om 69 bomen in het "Houbenbos" te planten als afscheidscadeau aan dhr. Houben. Het college neemt deel aan het afscheidscadeau voor CdK, en maakt € 250,= over. De burgemeester zal op 20 september, 14.30 -17.30 uur aanwezig zijn bij het aanbieden van het "cadeau". 2. Afscheidsreceptie dhr. P. Schriek, burgemeester Sint-Oedenrode. BO/jbz De burgemeester bezoekt de afscheidsreceptie van dhr. P. Schriek, burgemeester van Sint-Oedenrode. Datum en tijdstip: donderdag 28 augustus 2003, 16.30 - 19.00 uur Locatie: gemeentehuis, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.