Besluitenlijst 29 juni

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 29 juni 2004
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 22 juni 2004.
Het college voegt aan het besluit RB1 (jaarrekening) toe: "en procedure voor incidenteel nieuw beleid (koppeling aan begrotingsprocedure)" en stelt vervolgens de notulen vast.

2. Raadsvergadering 1 juli 2004.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 1 juli 2004 zijn geagendeerd.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Stand van zaken zuidontsluiting. R&W
Het college neemt de stand van zaken ter kennisname aan stelt de commissie gz op de hoogte van de stand van zaken via een schriftelijke mededeling (commissievergadering juli).

2. Informatievoorziening aan commissie GZ in vervolg op eerdere informatie-
voorziening over "Inspectierapport onderzoek VROM regelgeving".
De commissie GZ wordt nader geïnformeerd (mededeling) over formatie Milieu/RO, de aanpak van de handhaving en het actualiseringsprogramma bestemmingsplannen een en ander conform bijgevoegde concept commissiemededeling.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Beslissing op bezwaarschrift MLK.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van het MLK gegrond te verklaren. Het verzoek om toezending van (een gedeelte van) een overeenkomst zal alsnog worden gehonoreerd.

Ingekomen stukken

1. Brochure Woonruimteverdeling van de VNG.
Het college neemt de brochure Woonruimteverdeling: 'Meer doen met minder regels' van het VNG voor kennisgeving aan.