Besluitenlijst 29 maart

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 29 maart 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 22 maart 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Kerntakendiscussie politie.
Het college stemt in met de ontwerpbrief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie over de kerntakendiscussie m.b.t. de politie. In de brief wordt benadrukt dat naast de repressieve taken van de politie ook de hulpverleningstaken en de actieve aanwezigheid in wijken en buurten van essentieel belang zijn.

3. Vrijwillige brandweer, dhr. H. Kapteyns.
Het college stemt in met de voortzetting van het dienstverband van de heer Kapteyns als lid van de vrijwillige brandweer overeenkomstig de in het advies opgenomen voorwaarden

4. Raadsvergadering 31 maart 2005.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 31 maart 2005 zijn geagendeerd.
Openbaar: ja

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verkeersmaatregel Boslaan.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om het verkeersplateau Boslaan/Europalaan/Heistraat in oostelijke richting te verlengen en
2. De personen die verzocht hebben om een verkeersmaatregel ter plaatse te informeren over deze beslissing.

2. Programma van Eisen Openbaar Vervoer.
Het college besluit om het programma van eisen aanbesteding openbaar vervoer (SRE) en de inspraaknotitie ter kennisname aan te nemen.

3. Aanlegvergunning populieren Wilhelminakanaal.
Het college besluit aanlegvergunning te verlenen voor het rooien van 525 populieren langs het Wilhelminakanaal.

4. Aanvraag bouwvergunning / verzoek om vrijstelling Dommelstraat 3.
Het college besluit om de procedure ex artikel 19 lid 2 WRO op te starten en indien er tijdens deze periode geen zienswijzen worden ingediend de vrijstelling en de reguliere bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Service Niveau Overeenkomst CWI Eindhoven.
Het college besluit in te stemmen met de Service Niveau Overeenkomst CWI Eindhoven.

2. Benoeming bestuursleden Openbare Basisschool De Regenboog.
Het college besluit mw. van Uden - Overzet en mw. Alofs te benoemen als lid van de be-stuurscommissie van OBS De Regenboog.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Aanleg opslagterreintjes op Eemshof.
Het college stemt in met de aanleg van de opslagterreintjes.

2. Aanleg 4e woonwagenlocatie.
Burgemeester en wethouders besluiten te verklaren, dat de Rooijseweg zodanig zal worden gereconstrueerd, dat de geluidsbelasting van de bestaande en te projecteren woningen zal voldoen aan de normen van de Wet Geluidhinder (max. 55 dB(A).

3. Verkoop ondergrond woonwagenlocatie aan Domein.
Burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst en aan Domein de ondergrond van de standplaatsen van de 4e woonwagenlocatie te verko-pen voor de kostprijs (€ 30,-- per m2).


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Bestuurlijk Bijeenkomst programma Brabant Veiliger.
De burgemeester woont de bestuurlijke bijeenkomst "Brabant Veiliger: vraagstukken externe veiligheid in kaart gebracht', georganiseerd door de provincie op 1 juni a.s., bij.