Besluitenlijst 29 mei 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 29 mei 2007

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 mei 2007.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 31 mei 2007.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 31 mei 2007 zijn

geagendeerd.

 

3.   Commissie-agenda's juni 2007.

Het college bespreekt de agenda's van de commissievergaderingen van juni 2007.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Demografisch onderzoek.

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het 'Projectplan demografisch onderzoek/ woonwensenonderzoek gemeente Son en Breugel'.

 

2.   Verslag toezicht en handhaving Wet Kinderopvang 2006.

Het college stelt het gemeentelijk verslag uitvoering Wet Kinderopvang 2006 voor de

Inspectie Werk en Inkomen (IWI) vast en biedt het verslag ter kennisname aan de gemeenteraad aan.

 

3.   Zorgplicht bomen.

Het college:

1. neemt kennis van het verslag van de stormschade in januari 2007;

2. besluit akkoord te gaan om de kosten van maximaal €35.907,17 te verantwoorden via de     

    2e marap.

 

4.   Korein in BS De Sonnewijzer, BS De Bloktempel en NBS De Gentiaan.

Het college stemt in met het mede gebruik van de basisscholen de Sonnewijzer, De Bloktempel en de Gentiaan door Korein Kinderplein voor de uitvoering van de buitenschoolse opvang (BSO).

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Huisvesting St. Catharinagilde.

Het college stemt in:

a. met het opknappen en gebruiken van het PNEM-huisje door het Gilde, mits geen

    verdere uitbreiding plaatsvindt, het parochiebestuur ermee instemt en Vroonhoven

    niet voor de buitenactiviteiten wordt benut.

Verder besluit het college:

         b. de raad voor te stellen het burgerinitiatiefvoorstel af te wijzen.

 

2.   Inkoopplan 2007 en evaluatie BIZOB 2004-2007.

Het college besluit:

1.   Het inkoopplan 2007 conform voorstel van inkoopbureau vast te stellen en

      voor uitvoering van 57 trajecten 2007 4 dagen inkoopondersteuning per week af te ne- 

      men voor een totaal bedrag ad € 79.950,-- excl. BTW.

2.      Om de inkoopsamenwerking met BIZOB ingaande 01-01-2008 voor een periode van 4 jaar voort te zetten.

 

3.   Verkoop effectenportefeuille Rabobank.

Burgemeester en wethouders besluiten over te gaan tot verkoop van de effectenportefeuille (beurswaarde +/- € 680,--)bij de Rabobank en de effectenrekening op te heffen.

 

4.   Beroepschrift inzake niet in behandeling nemen aanvraag om ESF-subsidie.

Het college stemt in met het ontwerpberoepschrift tegen het besluit van de staatssecretaris de door de gemeente op 31 oktober 2005 ingediende aanvraag om ESF-subsidie ten behoeve van het project "fundamenten voor vakmanschap" van Zonhove niet alsnog in behandeling te nemen.

 

5.   Motie boksschool Xhofleer.

Het college neemt kennis van de voorbereidingsactiviteiten inzake motie Xhofleer en bericht hierover de commissie Burgerzaken van juni aanstaande.

 
 
Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1 Toezicht bouwstoffenbesluit knoop A50/58.

Het College besluit om niet in te stemmen met het uitbesteden van de handhavingstaken in het kader van het Bouwstoffenbesluit / Besluit Bodemkwaliteit voor wat betreft de werkzaamheden die betrekking hebben op de Knoop A50/A58 aan de Milieudienst Regio Eindhoven.

Het college gaat er daarbij vanuit dat het geen gemeentelijke taak dient te zijn, om toe te zien op een correcte uitvoering van (rijks)regelgeving door een rijksorgaan (RWS).

 

2.   Ingekomen planschadeclaim namens een bewoner van de Airbornestraat te Son.

De ingekomen planschadeclaim ter advisering voor te leggen aan Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging uitreiking academische prijzen TU/e.

Het college woont de uitreiking academische prijzen niet bij.

 

Datum/tijd: 20 juni 2007 16.00-17.00 met aansluitend receptie

Locatie: TU/e Blauwe Zaal + receptie hal hoofdgebouw

 

2.   Uitnodiging Kamer van Koophandel.

Het college woont de bijeenkomst 'wegstrepen van overbodige regels en

vergunningen', georganiseerd door de Kamer van Koophandel, niet bij.

 

Datum/tijd: woensdag 20 juni 2007, 15.00 - 18.00 uur

Locatie: Theater de Blauwe Kei te Veghel