Besluitenlijst 29 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 29 november 2005


NB
Voorafgaand aan de B&W-vergadering is door architectenbureau de Twee Snoeken een ontwikkelingstudie van het te realiseren gebouw op het Kerkplein gepresenteerd.
Het college kan zich vinden in de voorgestelde richting. De studie zal nu in eerste aanleg besproken worden met het bibliotheekbestuur (A. Bos, Architecten, wethouder Van Ommen), vervolgens raadspresentatie en tot slot op feitelijke realisering gericht overleg met Domein. Parallel aan het voorgaande zal al wel een financiële exercitie plaatsvinden. Het hiervoor beschreven traject zal worden begeleid door Anton Bos.

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 22 november 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. GBA-audit.
Het college neemt kennis van het voorstel (ter informatie) aan de commissie AZ over het behalen van de GBA-audit.

3. Aanwijzing 1e en 2e loco-gemeentesecretaris.
College besluit per 1 januari 2006:
1. De heer M.A.J.M. Schalkx aan te wijzen tot 1e loco- gemeentesecretaris
2. de heer A.G.J. Ras aan te wijzen tot 2e loco-gemeentesecretaris.

4. Draaiboek 24a Psychosociale hulpverlening.
Het college stelt draaiboek 24a Psychosociale hulpverlening vast.

5. Koopzondagen 2006.
Het college wijst de volgende data aan als koopzondagen in 2006:

Voor het gedeelte ten noorden van het kanaal:
9 april (voorjaarsshow)
17 april (2e paasdag)
5 juni (2e pinksterdag)
11 juni (Breugels festijn)
3 september (jaarmarkt)
17 september (Breugelse rommeldag)
19 november (Sinterklaas)
26 november (Sinterklaas)
10 december (Kerstmis)
17 december (Kerstmis)

Voor het gedeelte ten zuiden van het kanaal (Ekkersrijt):
8 januari
15 januari
29 januari
12 februari
05 maart
26 maart
17 april (2e paasdag)
25 mei (Hemelvaart)
5 juni (Pinksteren)
10 september
24 september
01 oktober
15 oktober
29 oktober
26 november
24 december (uitsluitend IKEA)
26 december (Kerstmis)


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Reclame- en gevelbeleid centrum Son en Stimuleringsregeling.
1. Het college besluit om het Reclame- en gevelbeleid centrum Son ingevolge de Inspraak-verordening gedurende twee weken ter inzage te leggen. Indien er tijdens deze terinzage-legging geen inspraakreacties worden ingediend wordt het beleid geagendeerd voor de vergaderingen van de commissie GZ en de gemeenteraad van februari 2006.
2. Het college stelt de Stimuleringsregeling vast.

2. Projectplan Sonniusdriehoek.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het projectplan Sonniusdriehoek en de daarin voorgestelde project-organisatie (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden);
2. kennis te nemen van het plan van aanpak oktober 2005 - februari 2006;
3. in te stemmen met de voorgestelde werkwijze.


3. Verslag 1e vergadering Stuurgroep Sonniusdriehoek d.d. 16 november 2005.
Het college neemt het verslag van de stuurgroep Sonniusdriehoek d.d. 16 november 2005 voor kennisgeving aan.

4. ESF-subsidies.
Het college neemt kennis van de actuele stand van zaken aanvraag ESF-subsidie Zonhove en stemt in met de nog te nemen maatregelen.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Bezwaarschrift inzake Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift gegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot omzetting van de financiële vergoeding naar Mobitaxx blijft in stand onder aanvulling van de motivering.

2. Verzoek Emiliusschool inzake economisch recht aanbouw basisschool Harlekijn; uitbreiding speelplaats.
Het college besluit;
 Het economisch eigendom van de aanbouwen bij de Emiliusschool te aanvaarden.
 De aanbouwen van de Emiliusschool op te nemen in het meerjaren onderhoudsplan.
 De uitbreiding van de verharding van de speelplaats van de Harlekijn aan de Zandstraat op te nemen in het meerjaren onderhoudsplan.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Aanbestedingsstrategie facilitaire taken afvalverwijdering (16 regiogemeenten).
Het College:
1. stemt in met het gezamenlijk Europees aanbesteden van de facilitaire taken afvalver-wijdering conform de Aanbestedingsstrategie facilitaire taken afvalverwijdering (16 regiogemeenten), 6 oktober 2005, aangevuld met de nadere uitwerking aanbestedingsstrategie zoals door de Stuurgroep vastgesteld in haar vergadering d.d.
21-11-2005, onder de volgende voorwaarden:
- het een gezamenlijke aanpak betreft van 16 gemeenten;
- medio december 2005 het college de beschikking heeft over een door Essent Milieu getekende intentieovereenkomst waarin Essent Milieu de bereidheid uit-spreekt de milieustraat tegen boekwaarde te verkopen alsmede een door SRE getekende intentieovereenkomst waarin SRE de bereidheid uitspreekt de mili-eustraat tegen boekwaarde te kopen en deze te verhuren aan de partij die straks het beheer krijgt over de milieustraat;
- vóór de feitelijke aanbesteding plaatsvindt in juridische zin geregeld is dat de gemeente Son en Breugel per 1-1-2007 de beschikking heeft over de milieu-straat en eventueel andere benodigde inzamelmiddelen (glasbakken e.d.);
2. stemt in met voortzetting van het huidige pakket aan facilitaire taken, zijnde het standaardpakket zoals opgenomen in het Raamcontract, aangevuld met een pasjessys-teem voor op de milieustraat;
3. bericht het SRE over de onder punt 1 en 2 genomen besluiten conform bijgevoegde conceptbrief.


3. Planschadeclaims A50.
Het college stemt in met de ontwerpreactie op vragen rond de planschadeclaims A50.


Ingekomen stukken

1. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water N.V.
Het College besluit:
1. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water N.V. niet te bezoeken;
2. de secretaris van de Raad van Commissarissen te machtigen.